Κέντρο Αποκατάστασης Αποθεραπείας (ΚΑΑ)

Άδεια λειτουργίας

Χρόνος διεκπεραίωσης: 60 Ημέρες

Αριθμός αιτήματος: 299
Τελευταία ενημέρωση: 01-06-2022

Παράβολα

Δεν απαιτείται

Δικαιολογητικά

1. Αντίγραφα ποινικού μητρώου των δικαιούχων προσώπων (άρθρο 2 του Π.Δ. 395/1993-Φ.Ε.Κ. 166 Α/ 28.09.1993) (τα αντίγραφα ποινικού μητρώου αναζητούνται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα όταν εκδίδονται από ημεδαπές αρχές).

2. Δήλωση με την οποία θα ορίζεται ο Επιστημονικός Διευθυντής του Κ.Α.Α καθώς και αντίγραφο του Ποινικού Μητρώου του (το οποίο αναζητείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα όταν εκδίδεται από ημεδαπές αρχές).
3. Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Κέντρου Α-Α, προκειμένου για Κέντρα Α.Α. Κλειστής Νοσηλείας.

4. Πιστοποιητικό της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη των επιβαλλομένων μέτρων, για Κέντρα Α.Α. Κλειστής Νοσηλείας ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του προσώπου που έχει την άδεια ίδρυσης, για την ύπαρξη μέσων πυρόσβεσης, για τις λοιπές

κατηγορίες Κέντρων Α.Α.

5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 από τον ιδιοκτήτη ή το νόμιμο εκπρόσωπο του Νομικού Προσώπου που έχει την άδεια ίδρυσης του Κέντρου Α.-Α., στην οποία θα βεβαιώνεται ότι έχουν τηρηθεί οι διατάξεις της Νομοθεσίας σχετικά με τις ισχύουσες αρχιτεκτονικές, στατικές Η/Μ προδιαγραφές του Κέντρου Α.Α. καθώς και

τις σχετικές Πολεοδομικές διατάξεις.
6. Ότι άλλο δικαιολογητικό ζητηθεί από την επιτροπή καταλληλότητας

Νομοθεσία

ΠΔ 395/1993 (ΦΕΚ 166 Τ.Α΄/1993),

ΥΑ Π4α/οικ 4633/1993 (ΦΕΚ 789/Τ.Β΄ /1993),

ΥΑ Π3β/Φ.ΘΕΣΜ/Γ.Π.οικ.69144/2005 (ΦΕΚ 973 Τ.Β΄/2005)

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Κτίριο: Κεντρικό κτίριο   Δ/νση: Πλατεία Ελευθερίας 1

Για περισσότερες πληροφορίες