Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ)

Άδεια ίδρυσης

Χρόνος διεκπεραίωσης: 60 Ημέρες

Αριθμός αιτήματος: 300
Τελευταία ενημέρωση: 01-06-2022

Παράβολα

Δεν απαιτείται

Δικαιολογητικά

1. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, του προσώπου, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια ίδρυσης.

(Το ανωτέρω αντίγραφο Ποινικού Μητρώου αναζητάται αυτεπάγγελτα σε περίπτωση που εκδίδεται από ημεδαπές αρχές)*

2.Πλήρες τοπογραφικό διάγραμμα και σειρά αρχιτεκτονικών σχεδίων σύμφωνα με την εγκύκλιο 98 του ΥΠΕΧΩΔΕ Απ. οικ.82070/22.12.1989 σύνταξης μελετών, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά, για την έκδοση άδειας δόμησης.

Στην περίπτωση όπου γίνεται διαρρύθμιση ή επέκταση σε υπάρχον κτίριο, θα πρέπει να αποδεικνύεται η νομιμότητα του κτιρίου σύμφωνα με το άρθρο 23, παρ. 1 του Γ.Ο.Κ. (ν.1577/1985) όπως ισχύει.

3. Τεχνική έκθεση του μηχανικού σε δύο αντίγραφα, που εκτός των άλλων να περιλαμβάνει:

Α) Την περιγραφή της προσπελασιμότητας του οικοπέδου.

Β) Την κατάσταση των οδών προσπέλασης και το στάδιο προόδου εφαρμογής του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.
Γ) Τη δυνατότητα και την επάρκεια ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης.

Δ) Πίνακα τελειωμάτων χώρων και τρόπο κατασκευής το κτιρίου γενικότερα.

Ε) Τον αριθμό των εξυπηρετούμενων από τη Μ.Φ.Η, καθώς και πλήρη λειτουργική περιγραφή.
4. Οικοδομική άδεια από αρμόδια Πολεοδομία ή Πολεοδομικό Γραφείο.
5.Ότι άλλο δικαιολογητικό ζητηθεί από την επιτροπή καταλληλότητας.

Νομοθεσία

ΥΑ Αριθμ Π1γ/οικ 81551
(ΦΕΚ 1136 τ.Β΄/2007)

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Κτίριο: Κεντρικό κτίριο   Δ/νση: Πλατεία Ελευθερίας 1

Για περισσότερες πληροφορίες