Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ)

Αναθεώρηση άδειας

Χρόνος διεκπεραίωσης: 60 Ημέρες

Αριθμός αιτήματος: 301
Τελευταία ενημέρωση: 01-06-2022

Δικαιολογητικά

Εάν επιθυμείτε αλλαγή στη δυναμικότητα των κλινών ή στην λειτουργία της μονάδας

(διαρρυθμίσεις, προσθήκες τμημάτων, κ.λπ.) απαιτούνται επιπλέον:.

2. Έκθεση διπλωματούχου μηχανικού στην οποία θα περιγράφονται οι λειτουργικές τροποποιήσεις καθώς και οι τροποποιήσεις χώρων και δυναμικότητας

3. Κατόψεις, στις οποίες θα έχουν αποτυπωθεί οι εν λόγω τροποποιήσεις

4.Ότι άλλο δικαιολογητικό ζητηθεί από την επιτροπή καταλληλότητας

Νομοθεσία

ΥΑ Αριθμ Π1γ/οικ 81551
(ΦΕΚ 1136 Τ.Β΄/2007)

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Κτίριο: Κεντρικό κτίριο   Δ/νση: Πλατεία Ελευθερίας 1

Για περισσότερες πληροφορίες