Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ)

Άδεια λειτουργίας

Χρόνος διεκπεραίωσης: 60 Ημέρες

Αριθμός αιτήματος: 302
Τελευταία ενημέρωση: 01-06-2022

Παράβολα

Δεν απαιτείται

Δικαιολογητικά

1. Αριθμός άδειας Ίδρυσης της Μονάδας και ονοματεπώνυμο κατόχου αυτής.
2. Δικαιολογητικό του ή των υπευθύνων ιατρών, ήτοι:
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος.
β) Πιστοποιητικό εγγραφής στον Ιατρικό Σύλλογο του τόπου λειτουργίας της επιχείρησης.
γ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του προτεινόμενου ιατρού ότι αναλαμβάνει την επιστημονική ευθύνη της επιχείρησης
3σωτερικός κανονισμός λειτουργίας της επιχείρησης
4.Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία
5.Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας θεωρημένο από το γραφείο Πολεοδομίας για την αποπεράτωση της οικοδομής
6.Ότι άλλο δικαιολογητικό ζητηθεί από την επιτροπή καταλληλότητας

Νομοθεσία

ΥΑ Αριθμ Π1γ/οικ 81551
(ΦΕΚ 1136 Τ.Β΄/2007)

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Κτίριο: Κεντρικό κτίριο   Δ/νση: Πλατεία Ελευθερίας 1

Για περισσότερες πληροφορίες