Παιδική εξοχή

Άδεια ίδρυσης

Χρόνος διεκπεραίωσης: 60 Ημέρες

Αριθμός αιτήματος: 303
Τελευταία ενημέρωση: 31-05-2022

Παράβολα

Δεν απαιτείται

Δικαιολογητικά

1. Αίτηση στην οποία πρέπει να αναφέρονται:

α) Η επωνυμία ή τίτλος της κατασκήνωσης, και τα στοιχεία του προσώπου που ζητεί την άδεια.
β) Η ακριβής θέση που θα εγκατασταθεί η κατασκήνωση, το υψόμετρο, η έκταση του γηπέδου, το ποσοστό και το είδος της Φυτείας (πεύκα, δένδρα, θάμνοι κ.λ.π) ο τρόπος ύδρευσης του χώρου, η μορφολογία της επιφάνειας του χώρου (κλίση εδάφους λόφοι κλπ)

γ) Η προβλεπόμενη δυναμικότητα σε άτομα που θα εξυπηρετηθούν κατά την κατασκηνωτική περίοδο και οι κατηγορίες κατασκηνωτών που φιλοξενεί.
2.Τοπογραφικό διάγραμμα διπλωματούχου μηχανικού στο οποίο να εμφανίζεται η διάταξη των εγκαταστάσεων.

3. Έκθεση διπλωματούχου Μηχανικού που να περιλαμβάνει πλήρη τεχνική περιγραφή των μονίμων κτισμάτων που υπάρχουν ή που πρόκειται να ανεγερθούν, και του τρόπου αναπτύξεως γενικά της κατασκήνωσης και περιγραφή προσπελασιμότητας.
4. Οικοδομική άδεια ή εξαίρεση από κατεδάφιση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 720/1977 και του Ν. 1337/1983 ή βεβαίωση ότι προϋπήρχε του έτους 1955 ή οριστικής τακτοποίησης κατόπιν οριστικής υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4178/13 των υφισταμένων κτιριακών εγκαταστάσεων .
5. Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας.
6. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 περί του τρόπου αντιμετώπισης των δαπανών λειτουργίας της κατασκήνωσης, συνοδευόμενης από κάθε στοιχείο που μπορεί να τεκμηριώσει τα όσα δηλώνονται. Όταν πρόκειται περί Ν.Π.Δ.Δ ή Ν.Π.Ι.Δ. να συνοδεύεται από βεβαιώσεις καταθέσεων και προϋπολογισμούς εσόδων εξόδων.
7. Στην περίπτωση μίσθωσης το συμφωνητικό μίσθωσης αρμόδια αναρτημένο.
8. Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.
9. Προκειμένου περί φυσικού προσώπου: α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου β)Υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν.1599/86, ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη ή δεν έχει καταδικαστεί για ένα από τα πλημμελήματα της κλοπής,υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, σωματικής βλάβης και παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα που αναφέρεται στα ήθη (σωματική τιμωρία, πορνογραφία κ.α.) και δεν έχει στερηθεί λόγω καταδίκης για οιανδήποτε αξιόποινη πράξη των πολιτικών του δικαιωμάτων.
10. Προκειμένου περί Νομικού προσώπου: α) Επικυρωμένου αντιγράφου του καταστατικού του. β) Απόφαση του Δ.Σ. του με την οποία να καθορίζεται εάν η διεύθυνση ή η εν γένει εποπτεία και φροντίδα της κατασκήνωσης που πρόκειται να ιδρυθεί θα ασκείται από μέλη της Διοίκησης αυτού ή από ιδιαίτερη επιτροπή ή μέλος αυτού.

Νομοθεσία

ΚΥΑ Αριθμ. Δ 22/οικ.37641/1450
(ΦΕΚ 2712 Τ.Β΄/2016)

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Κτίριο: Κεντρικό κτίριο   Δ/νση: Πλατεία Ελευθερίας 1

Για περισσότερες πληροφορίες