Έγκριση μεταβίβασης κυριότητας επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους

Οι αιτούντες προσέρχονται στην αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας της Περιφέρειας Κρήτης, συμπληρώνουν την αίτηση και συνυποβάλλουν ταυτόχρονα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα). Σε περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί από κάποιον τρίτο, αυτός πρέπει είτε να φέρει εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής των αιτούντων, είτε πληρεξούσιο για την υποβολή της, ενώ αν αποσταλεί ταχυδρομικώς πρέπει να υπάρχει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής των αιτούντων, τόσο στην αίτηση όσο και στην Υπεύθυνη Δήλωση.

Χρόνος διεκπεραίωσης: Ο μέγιστος χρόνος εξυπηρέτησης είναι 50 ημέρες . Ο αναμενόμενος χρόνος εξυπηρέτησης είναι 10 ημέρες.

Αριθμός αιτήματος: 306
Τελευταία ενημέρωση: 18-07-2024

Δικαιολογητικά

(Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται σύμφωνα με τον Ν. 4250/2014 περί Διοικητικών Απλουστεύσεων, επισημαίνοντας ότι γίνονται αποδεκτά και ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων εφόσον έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο).

1. Άδεια Αλιείας Σκάφους (ευκρινές φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων της άδειας),

2. Έγγραφο Εθνικότητας εφόσον διαθέτει το σκάφος (ευκρινές φωτοαντίγραφο),

3. Πιστοποιητικό Καταμέτρησης (ευκρινές φωτοαντίγραφο) ή/και Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (ευκρινές φωτοαντίγραφο),

4. Άδεια πλόων ή Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (ευκρινές φωτοαντίγραφο),

5. Υπεύθυνη Δήλωση του πωλητή με γνήσιο της υπογραφής α) ότι δέχεται να πουλήσει το σκάφος του στον συγκεκριμένο αγοραστή, β) αν το σκάφος έχει επιδοτηθεί, γ) αν έχει ή όχι στην κατοχή του ιχθυοπαραγωγικό αυτοκίνητο, δ) αν έχει υποβάλει αίτηση για διάλυση,

6. Αστυνομική Ταυτότητα πωλητή (ευκρινές φωτοαντίγραφο),

7. Αστυνομική Ταυτότητα αγοραστή (ευκρινές φωτοαντίγραφο),

8. Ατομική Επαγγελματική Άδεια Αλιείας αγοραστή (ευκρινές φωτοαντίγραφο),

9. Βεβαίωση Συλλόγου (για τον αγοραστή) (σύμφωνη με το αρ. 179284/7.1.2010 έγγραφο της Δ/νσης Θαλ. Αλιείας του ΥΠΑΑΤ),

10. Ε1 και Ε3 του τελευταίου φορολογικού έτους καθώς και τυχόν άλλα κατά περίπτωση διευκρινιστικά αυτών έγγραφα από τα οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος αγοραστής αποζεί από την αλιεία,

11. Υπεύθυνη Δήλωση με γνήσιο της υπογραφής του αγοραστή για το επάγγελμά του και ότι επιθυμεί τη μεταβίβαση σκάφους…………………… στο όνομά του και ως νέος ιδιοκτήτης θα αναδεχθεί όλες τις υποχρεώσεις του σκάφους (επιδοτήσεις, δάνεια κτλ).

12. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα (για τον αγοραστή),

13. Στην περίπτωση που ο αγοραστής είναι μόνιμος κάτοικος άλλης Περιφέρειας (ή Περιφερειακής Ενότητας) δεν απαιτούνται τα δικαιολογητικά 8 έως 12 και απαιτείται Σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας Αλιείας της Περιφέρειας (ή Περιφερειακής Ενότητας) της οποίας είναι μόνιμος κάτοικος, στην οποία να βεβαιώνεται ότι είναι επαγγελματίας αλιέας και ότι δεν υπάρχει αντίρρηση για τη μεταβίβαση σκάφους στο όνομά του,

14. Βεβαίωση εκπροσώπησης από την Υπηρεσία Μητρώου Ναυτικών Εταιρειών του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής εφόσον το σκάφος ανήκει σε Ναυτική Εταιρεία (ευκρινές φωτοαντίγραφο),

15. Άλλα τυχόν διευκρινιστικά έγγραφα:………………………………………………………

16. Στην περίπτωση που το σκάφος είναι Γρι γρι ή Μηχανότρατα δεν απαιτούνται τα δικαιολογητικά 8 έως 12.

Νομοθεσία

1) Β.Δ. 666/1966,

2) Π.Δ. 261/1991,

3) N. 3852/2010

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής ΠΕ


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Πλαστήρα 100

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνστε στα αρμόδια στελέχη της Υπηρεσίας:

κα Βάλλα Ελένη, τηλ. 2813 407941, e-mail evalla@crete.gov.gr και

κο Μπιγιάκη Σταύρο, τηλ. 2813 407949, e-mail s.bigiakis@crete.gov.gr

ή στο τηλεφωνικό κέντρο της Υπηρεσίας, τηλ. 2813 407955, e-mail daa-her@crete.gov.gr