Χορήγηση ΑΜΑΣ και έγκρισης χορήγησης επαγγελματικής αδείας σε σκάφος που αντικαθιστά κάποιο άλλο επαγγελματικό

1. Ο αιτών προσέρχεται στην αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας της Περιφέρειας Κρήτης, συμπληρώνει την αίτηση και συνυποβάλλει ταυτόχρονα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα). Σε περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί από κάποιον τρίτο, αυτός πρέπει είτε να φέρει εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής του αιτούντος, είτε πληρεξούσιο για την υποβολή της, ενώ αν αποσταλεί ταχυδρομικώς πρέπει να υπάρχει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του αιτούντος, τόσο στην αίτηση όσο και στην Υπεύθυνη Δήλωση.

2. Ακολουθεί έλεγχος πληρότητας του φακέλου και εφόσον αυτός είναι πλήρης, η Υπηρεσία προβαίνει στην έκδοση της αιτηθείσας πράξης. Στην περίπτωση που ο φάκελος δεν είναι πλήρης ή η Υπηρεσία κρίνει απαραίτητη την προσκόμιση διευκρινιστικών εγγράφων προκειμένου να καταστήσει σαφέστερη την εικόνα της κάθε περίπτωσης, ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα. Αφού εξασφαλισθεί κατά τον τρόπο αυτό η πληρότητα του φακέλου, ολοκληρώνεται η έκδοση της αιτηθείσας πράξης.

Χρόνος διεκπεραίωσης: Ο μέγιστος χρόνος εξυπηρέτησης είναι 50 ημέρες. Ο αναμενόμενος χρόνος εξυπηρέτησης είναι 10 ημέρες.

Αριθμός αιτήματος: 311
Τελευταία ενημέρωση: 18-07-2024

Δικαιολογητικά

Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται σύμφωνα με τον Ν. 4250/2014 περί Διοικητικών Απλουστεύσεων, επισημαίνοντας ότι γίνονται αποδεκτά και ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων εφόσον έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

1. Απόφαση αντικατάστασης σκάφους (χορηγείται από την Υπηρεσία μας έπειτα από Σύμφωνη Γνώμη της Γενικής Δ/νσης Βιώσιμης Αλιείας του αρμόδιου Υπουργείου (ΥΠΑΑΤ),

2. Άδεια Αλιείας παλαιού σκάφους (πρωτότυπο έντυπο-βιβλιάριο),

3. Έγγραφο Εθνικότητας νέου σκάφους ή Πιστοποιητικό Κυριότητας από τη Λιμενική Αρχή (ευκρινές φωτοαντίγραφο),

4. Πιστοποιητικό Καταμέτρησης νέου σκάφους (ευκρινές φωτοαντίγραφο) ή/και

Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης εφόσον διαθέτει το νέο σκάφος (ευκρινές φωτοαντίγραφο)

5. Ατομική Επαγγελματική Άδεια Αλιείας (ευκρινές φωτοαντίγραφο),

6. Βεβαίωση Συλλόγου (σύμφωνη με το αρ. 179284/7.1.2010 της Δ/νσης Θαλ. Αλιείας του ΥΠΑΑΤ),

7. Ε1 και Ε3 του τελευταίου φορολογικού έτους

8. Έναρξη επαγγέλματος στην αρμόδια ΔΟΥ,

9. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα,

10. Υπεύθυνη Δήλωση με γνήσιο της υπογραφής του ενδιαφερόμενου α) για το επάγγελμά του, β) για το αν έχει ή όχι λάβει οικονομική ενίσχυση για το σκάφος του, γ) για τον αν έχει υποβάλει αίτηση για διάλυση,

11. Αστυνομική Ταυτότητα (ευκρινές φωτοαντίγραφο),

12. Υπεύθυνη δήλωση με γνήσιο της υπογραφής για μη επιδότηση του νέου σκάφους, όταν αυτό είναι μεταχειρισμένο,

13. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης παλαιού αλιευτικού σκάφους (παλαιό ΑΜΑΣ) α) βεβαίωση από την περιφερειακή υπηρεσία αλιείας που ανήκε ότι δεν προέρχεται από αντικατάσταση σκάφους με επιδότηση, β) χρησιμοποίηση παλαιού ΑΜΑΣ,

14. Βεβαίωση εκπροσώπησης από την Υπηρεσία Μητρώου Ναυτικών Εταιρειών του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής εφόσον το σκάφος ανήκει σε Ναυτική Εταιρεία (ευκρινές φωτοαντίγραφο),

15. Άλλα τυχόν διευκρινιστικά έγγραφα:……………………………………………………….

16. Στην περίπτωση που το σκάφος είναι Γρι γρι ή Μηχανότρατα δεν απαιτούνται τα δικαιολογητικά 5 έως 9.

Νομοθεσία

1) Β.Δ. 666/1966,

2) Π.Δ. 261/1991,

3) Ν.3852/2010

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής ΠΕ


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Πλαστήρα 100

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνστε στα αρμόδια στελέχη της Υπηρεσίας:

κα Βάλλα Ελένη, τηλ. 2813 407941, e-mail evalla@crete.gov.gr και

κο Μπιγιάκη Σταύρο, τηλ. 2813 407949, e-mail s.bigiakis@crete.gov.gr

ή στο τηλεφωνικό κέντρο της Υπηρεσίας, τηλ. 2813 407955, e-mail daa-her@crete.gov.gr