Παιδική εξοχή

Άδεια λειτουργίας

Χρόνος διεκπεραίωσης: Η Αίτηση κατατίθεται μέχρι 16 Απρίλιου εκάστου έτους και εκδίδεται η τελική πράξη έως την 21η Μαΐου εκάστου έτους

Αριθμός αιτήματος: 315
Τελευταία ενημέρωση: 01-06-2022

Δικαιολογητικά

Μέχρι την 16η Απριλίου εκάστου έτους οι φορείς που έχουν ήδη πάρει άδεια ίδρυσης κατασκήνωσης υποβάλλουν στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα, εφόσον επιθυμούν να λειτουργήσει η κατασκήνωση τους αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας.Με την παραπάνω αίτηση υποβάλλονται :
1. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων
2. Υπεύθυνη δήλωση περί υποβολής οριστικού πίνακα στελεχών και προσωπικού καθώς και ιατρικών βεβαιώσεων για την καλή υγείας τους, την ημερομηνία έναρξης της κατασκήνωσης

3) Πίνακας που να εμφανίζει:

Τον αριθμό των κατασκηνωτικών περιόδων και τον αριθμό των ατόμων(παιδιών, ατόμων με αναπηρίες, ηλικιωμένων) που θα εξυπηρετηθούν κατά κατασκηνωτική περίοδο.

Ειδικότερα ο αριθμός των παιδιών σε πίνακες ανά ηλικία έως 12 ετών και από 12 έως 16 ετών και για τις ηλικίες 12 έως 16 ετών και κατά φύλο θα κατατίθεται την ημερομηνία έναρξης της κατασκηνωτικής περιόδου εκάστης κατασκήνωσης

Την ημερομηνία έναρξης και λήξης της λειτουργίας της κατασκήνωσης.

Τον προγραμματισμό γενικά της λειτουργίας της Εξοχής. Ήτοι:

- Τη διάρθρωση της Εξοχής κατά ομάδες, τμήματα (κοινότητες) κ.λ.π.

- Το ημερήσιο πρόγραμμα διαβίωσης των κατασκηνωτών.

- Το αναλυτικό εβδομαδιαίο διαιτολόγιο των κατασκηνωτών κατά ημέρα, είδος και ποσότητα

Πίνακα που να εμφανίζει τον εξοπλισμό της κατασκήνωσης με τα απαραίτητα για την λειτουργία της αντικειμένων και υλικού γενικά κατά κατηγορία και ποσότητα.
4. Άδεια εγκατάστασης του άρθρου 5 του Ν. 4280/2014.
5. Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας

6. Σχέδιο πυροπροστασίας και εκκένωσης κατασκήνωσης σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης και αποδεικτικό κοινοποίησης του αρμοδίως, το οποίο έχει συνταχθεί σύμφωνα με το αριθ. Δ27/οικ. 24397/989/16-7-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Νομοθεσία

ΚΥΑ Αριθμ. Δ 22/οικ.37641/1450
(ΦΕΚ 2712 T. Β΄/2016)

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Κτίριο: Κεντρικό κτίριο   Δ/νση: Πλατεία Ελευθερίας 1

Για περισσότερες πληροφορίες