Κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών (ΚΔΑΠ)

Άδεια λειτουργίας

Αριθμός αιτήματος: 316
Τελευταία ενημέρωση: 07-06-2022

Παράβολα

Δεν απαιτείται

Δικαιολογητικά

1.Αίτηση του φυσικού ή του νομικού προσώπου που να αναγράφει τα στοιχεία του κατά νόμο υπευθύνου αυτού, την επωνυμία του Κέντρου, την έδρα, το μέγιστο αριθμό φιλοξενούμενων παιδιών και συγκεκριμένο σκοπό της μονάδας.
2.Οικοδομική άδεια ή άλλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση νομιμότητας υφιστάμενου κτιρίου από την αρμόδια Πολεοδομία ή Πολεοδομικό γραφείο.
3.Σχέδια (2 πλήρεις σειρές), όπου θα χαρακτηρίζονται οι χώροι σύμφωνα με τη χρήση στο ΚΔΑΠ. (3 πλήρεις σειρές όταν απαιτείται έκδοση άδειας νέας χρήσης) και τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού σε δύο αντίγραφα.
4.Μισθωτήριο συμβόλαιο θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή παραχωρητήριο ή απόφαση παραχώρησης των χώρων που θα στεγαστεί το Κέντρο.
5. Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Κέντρου.
6.Πιστοποιητικό πυροπροστασίας/απαλλαγή πιστοποιητικού πυροπροστασίας.
7.Καταστατικό του νομικού προσώπου.
8.Βεβαίωση ορισμού υπευθύνου του νομικού προσώπου.
9.Πιστοποιητικό της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών της κατοικίας του αιτούντος ότι δεν διώκεται ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έχει τεθεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.
10.Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου του προσώπου, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.(Το ανωτέρω αντίγραφο Ποινικού Μητρώου αναζητείται αυτεπάγγελτα σε περίπτωση που εκδίδεται από ημεδαπές αρχές)*.
11.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του φυσικού προσώπου ή του υπευθύνου του νομικού προσώπου για:
α) την επάρκεια ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικής σύνδεσης, θέρμανσης, αποχέτευσης των χώρων που θα απασχολούνται τα παιδιά,
β) τον αριθμό των παιδιών που θα φιλοξενούνται, το ωράριο λειτουργίας , τα τμήματα που θα λειτουργήσουν και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Νομοθεσία

ΚΥΑ Αριθμ. Γ.Π.Δ11οικ./31252
(ΦΕΚ Τ.B΄2332/2021)

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Κτίριο: Κεντρικό κτίριο   Δ/νση: Πλατεία Ελευθερίας 1

Για περισσότερες πληροφορίες