Εγγραφή στο Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων.

Διαδικασία και δικαιολογητικά για την Εγγραφή στο Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων.

Αριθμός αιτήματος: 319
Τελευταία ενημέρωση: 18-07-2024

Οδηγίες - παρατηρήσεις

i. Υποβολή δικαιολογητικών και παραβόλου από τον ενδιαφερόμενο και πρωτοκόλλησή τους.

ii. Αν διαπιστωθεί έλλειψη δικαιολογητικών ενημερώνεται ο πολίτης εγγράφως ή και προφορικώς.

iii. Εξέταση αιτήματος και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, Έκδοση απόφασης εγγραφής και

iv. Ανάρτηση αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Προϋποθέσεις

Να έχει υποβληθεί στην Υπηρεσία το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Παράβολα

Σύμφωνα με το Ν.3551/2007 τα παράβολα διαμορφώνονται ανάλογα με την κατηγορία Ι, II ή III, (παράβολο εννιακοσίων, εξακοσίων και τριακοσίων ευρώ, αντίστοιχα) και μπορεί να αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με το άρθρο 3 της Υ.Α. Φ15/οικ.7814/614/2005 (ΦΕΚ 542 Β)

Δικαιολογητικά

Οι επιχειρήσεις που εγγράφονται υποχρεωτικά στο Ειδικό Μητρώο, κατατάσσονται σε κατηγορίες και βάσει αυτών καθορίζονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, τα οποία υποβάλλονται με σχετική αίτηση (βλ. Σχετικό αναρτημένο έντυπο):

α) Κατηγορία Ι: Οι Ναυπηγοεπισκευαστικές Επιχειρήσεις.

i. Άδεια λειτουργίας, που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Ν.3325/2005, όπως ισχύει.

ii. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

iii. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.

iv. Τεχνική επαγγελματική άδεια του απασχολούμενου προσωπικού, στις περιπτώσεις που απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία.

β) Κατηγορία ΙΙ: Οι Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Πλωτών Έργων και Εγκαταστάσεων Ναυπηγείου.

i. Εργοληπτικό πτυχίο 1ης Τάξης και άνω.

ii. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

iii. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.

iv. Τεχνική επαγγελματική άδεια του απασχολούμενου προσωπικού, στις περιπτώσεις που απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία.

γ) Κατηγορία ΙΙΙ: Οι Ειδικές Επιχειρήσεις, οι οποίες διαθέτουν μόνιμα εγκατεστημένο ή φορητό μηχανολογικό εξοπλισμό.

γα. Αν πρόκειται για επιχείρηση που διαθέτει μόνιμα εγκατεστημένο μηχανολογικό εξοπλισμό για την εκτέλεση των εργασιών της:

i. Άδεια λειτουργίας ή ειδική δήλωση που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3325/2005, όπως ισχύει.

ii. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

iii. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.

iv. Τεχνική επαγγελματική άδεια του απασχολούμενου προσωπικού, στις περιπτώσεις που απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία.

γβ. Αν πρόκειται για επιχείρηση που διαθέτει μόνο φορητό μηχανολογικό εξοπλισμό:

i. Τεχνική επαγγελματική άδεια, στις περιπτώσεις που απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία για τη δηλούμενη δραστηριότητα, των προσώπων που απασχολούνται στην επιχείρηση ή συνεργάζονται με αυτήν.

ii. Βεβαίωση έναρξης εργασιών.

iii. Τίτλο κυριότητας ή μισθωτικό ή άλλο έγγραφο που αποδεικνύουν την ύπαρξη επαγγελματικής στέγης της επιχείρησης.

iv. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

v. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.

vi. Άδεια λειτουργίας ή ειδική δήλωση που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του ν. 3325/2005, όπως ισχύει, της συνεργαζόμενης επιχείρησης, εφόσον για τις εργασίες που εκτελεί απαιτείται συνεργασία με βιομηχανική ή βιοτεχνική εγκατάσταση ή επαγγελματικό εργαστήριο. Αν επέλθει αλλαγή των στοιχείων της συνεργαζόμενης επιχείρησης, ενημερώνεται υποχρεωτικά, για την αλλαγή αυτή, η αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητα,ς στην οποία υπάγεται.

Νομοθεσία

Ν.3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/2005), Ν.3551/2007 (ΦΕΚ 76Α/2007), Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011), Υ.Α.12670/601/2001 (ΦΕΚ 762/Β/2001), Κ.Υ.Α. 8312.23Β/11/09/2009 (ΦΕΚ 1001/Β`/27.5.2009)

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε.


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 17

Για περισσότερες πληροφορίες

τηλ.: 2813410414, 2831410417, Email: mari@crete.gov.gr, vretakisk@crete.gov.gr