Χορήγηση Έγκρισης Εγκατάστασης Κέντρων Αποθήκευσης & Διανομής (ΚΑΔ)

Διαδικασία και απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης ΚΑΔ, που κατατάσσονται στην υποκατηγορία Α1 και Α2 του ν. 4014/2011 ή που ανήκουν στην κατηγορία Β και εγκαθίστανται σε περιοχή χωρίς καθορισμένη χρήση γης

Αριθμός αιτήματος: 320
Τελευταία ενημέρωση: 18-07-2024

Οδηγίες - παρατηρήσεις

i. Υποβολή αίτησης-δικαιολογητικών από τον ενδιαφερόμενο και πρωτοκόλλησή τους.

ii. Εξέταση του συνόλου των δικαιολογητικών από την υπηρεσία και

iii. Αν διαπιστωθεί έλλειψη δικαιολογητικών ενημερώνεται ο πολίτης εγγράφως ή και προφορικώς.

iv. Διενέργεια ελέγχου για τις συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή της εγκατάστασης.

v. Αν διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την έκδοση της αιτουμένης έγκρισης, εκδίδεται αιτιολογημένη απορριπτική απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη.

vi. Αν διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εκδίδεται η αιτούμενη έγκριση.

Προϋποθέσεις

i. Το Ερωτηματολόγιο να έχει θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής του νόμιμου ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου της επιχείρησης.

ii. Να βεβαιώνεται το επιτρεπτό του συνόλου των δραστηριοτήτων της εγκατάστασης από την βεβαίωση χρήσης γης.

iii. Να έχει υποβληθεί στην Υπηρεσία το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών και το παράβολο.

iv. Η δραστηριότητα να είναι συμβατή με τις συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή της εγκατάστασης.

Παράβολα

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. υπ’αριθ.οικ.14684/914/Φ.15/12, το οποίο καταβάλλεται μετά από έκδοση εντολής κατάθεσης από την υπηρεσία σε λογαριασμό στην Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα σε λογαριασμό της Περιφέρειας Κρήτης (μπορεί να κατατεθεί και ηλεκτρονικά)

Δικαιολογητικά

1. Ερωτηματολόγιο πλήρως συμπληρωμένο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ ), (βλ. Σχετικό αναρτημένο έντυπο)

2. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, εφόσον δεν προβλέπονται Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για την συγκεκριμένη δραστηριότητα.

3. Βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, συνοδευόμενη από το υποβληθέν τοπογραφικό που χρησιμοποιήθηκε για την έκδοσή της.

4. Συνοπτική Τεχνική Περιγραφή Εγκαταστάσεων, υπογεγραμμένη από τον κατά τον νόμο υπεύθυνο μηχανικό, με περιεχόμενο:

-Τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο αποτυπώνονται οι κτηριακές εγκαταστάσεις και οι απαραίτητες πληροφορίες σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εντός του οικοπέδου.

-Περιγραφή δραστηριότητας (είδος αποθηκευόμενων εμπορευμάτων, διάγραμμα ροής εκτελούμενων εργασιών, κ.λ.π.).

5. Υπεύθυνη δήλωση (Χορηγείται από την Υπηρεσία) αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού, όταν το Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής θα λειτουργήσει σε υφιστάμενο κτήριο, περί του ότι το κτήριο έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με την οικοδομική του άδεια και τις τυχόν τακτοποιήσεις και νομιμοποιήσεις αυτού και τις μελέτες που συνοδεύουν αυτές, ότι διατηρεί στατική επάρκεια για την λειτουργία του ως Κ.Α.Δ., ότι δεν απαιτείται έκδοση νέας άδειας δόμησης, τακτοποίηση ή νομιμοποίηση για την λειτουργία του ως Κ.Α.Δ. Στην Υπεύθυνη Δήλωση αναφέρονται επίσης και οι αριθμοί των οικοδομικών αδειών, καθώς και των τακτοποιήσεων και νομιμοποιήσεων αυτού. Με την επιφύλαξη της πολεοδομικής νομοθεσίας, τυχόν αρχιτεκτονικά σχεδιαγράμματα (τοπογραφικό, διάγραμμα κάλυψης, κάτοψη, τομές) ή θεωρήσεις αυτών δεν απαιτούνται για την χορήγηση της έγκρισης εγκατάστασης. Εφόσον από την πολεοδομική νομοθεσία απαιτείται. θεώρηση αρχιτεκτονικών σχεδιαγραμμάτων, η Αρμόδια Αρχή προβαίνει στη θεώρηση αυτών υπό την προϋπόθεση ότι δύναται να χορηγηθεί η έγκριση εγκατάστασης.

6. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, του μελετητή της εγκατάστασης αρμόδιου μηχανικού, στην οποία δηλώνεται ότι, έχει υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία για τη συντήρηση της οδού (ή των οδών) έμπροσθεν του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής, με τον Α.Π. της, αίτηση, η οποία πληροί όλες τις προϋποθέσεις, για χορήγηση,

i. είτε έγκρισης απότμησης - υποβιβασμού της στάθμης του πεζοδρομίου, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της ΚΥΑ της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν.4302/2014, σε περίπτωση που το Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής αιτείται να εγκατασταθεί σε περιοχή εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως,

ii. είτε έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του υπ’ αριθμ. Β.Δ. 465/1970, σε περίπτωση που το Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής αιτείται να εγκατασταθεί σε περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως και το γήπεδο αυτού έχει πρόσωπο επί εθνικής ή επαρχιακής οδού,

iii. είτε έγκρισης εισόδου – εξόδου σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 39 του υπ’ αριθμ. Β.Δ. 465/1970, σε περίπτωση που το Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής αιτείται να εγκατασταθεί σε περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως και το γήπεδο αυτού έχει πρόσωπο επί δημοτικής - κοινοτικής οδού.

Νομοθεσία

Ν.4302/2014 (ΦΕΚ 225/Α/2014), Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011), Ν.4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α/2016), Κ.Υ.Α. Φ.61/5542/72/2018 (ΦΕΚ 62Β/2018), Υ.Α. οικ.2307/2018 (ΦΕΚ 439/Β/2018), ΚΥΑ Αριθμ. Φ.61/οικ.696/1/2018 (ΦΕΚ 18/Β/2018), Υ.Α.Φ.15/4187/266/2012 (ΦΕΚ 1275/Β/2012) , Πυροσβεστική Διάταξη υπ'αριθ.13/2013 (ΦΕΚ Β’ 1586)

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε.


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 17

Για περισσότερες πληροφορίες

τηλ.: 2813410414, 2831410417, Email: mari@crete.gov.gr, vretakisk@crete.gov.gr