Κέντρα ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)

Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας

Χρόνος διεκπεραίωσης: 60 Ημερών

Αριθμός αιτήματος: 322
Τελευταία ενημέρωση: 07-06-2022

Παράβολα

150 Ευρώ

Δικαιολογητικά

1. Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό, σύμφωνα με την παρ.8 του άρθου 107 του ν.4495/2017 και με τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3 της ΚΥΑ αριθμ. 58005(ΦΕΚ 3866/2021 τ.Β΄/2021). Η ανωτέρω βεβαίωση συνοδεύεται από:

I. Ευκρινή φωτοαντίγραφα όλων των δημόσιων εγγράφων περί της πολεοδομικής νομιμότητας(οικοδομικής άδειας, αναθεώρησης ή ενημέρωσης οικοδομικής άδειας ,έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, απόφασης εξαίρεσης από κατεδάφιση, άδειας νομιμοποίησης , βεβαίωσης περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής σε διατάξεις εξαίρεσης από την κατεδάφιση, βεβαίωσης εξόφλησης ποσού 30% του ενιαίου ειδικού προστίμου κ.λ.π.),
ii. Ευκρινή φωτοαντίγραφα εγκεκριμένων κατόψεων-τομών του χώρου, που πρόκειται να λειτουργήσει το Κ.Η.Φ.Η., στα οποία αποτυπώνονται όλοι οι χώροι του. Εφόσον, λόγω κτιριολογικών προδιαγραγραφών είναι απαραίτητη η απεικόνιση επιπρόσθετων στοιχείων επί των ανωτέρω εγκεκριμένων σχεδίων, είναι δυνατή η αποτύπωση αυτών στα ανωτέρω αντίγραφα με ευθύνη του ιδιώτη μηχανικού ή η σύνταξη νέου σχεδίου που θα συνοδεύει το ανωτέρω αντίγραφο. Τα αντίγραφα των εγκεκριμένων κατόψεων προέρχονται είτε από το πληροφοριακό σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών e-adeies, είτε από το πληροφοριακό σύστημα δηλώσεων αυθαιρέτων, είτε από το έντυπο αρχείο της ΥΔΟΜ ανάλογα με το είδος της νομιμοποιητικής πράξης της περίπτωσης Ι (ηλεκτρονικής ή έντυπης).

2. Δελτίο δομικής τρωτότητας
3. Βεβαίωση στατικής επάρκειας, υπογεγραμμένη από αρμόδιο μηχανικό, η οποία βασίζεται σε μελέτη στατικής επάρκειας, που έχει αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα e-adeies, στην περίπτωση που βάσει του δελτίου δομικής τρωτότητας, το κτίριο κατατάσσεται στην κατηγορία Υ (Υψηλής Προτεραιότητας Ελέγχου), σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 7581/11-2-2014 (Β` 405).
4.Μελέτη στατικής επάρκειας, και βεβαίωση στατικής . επάρκειας, στην περίπτωση που η δραστηριότητα στεγάζεται ολικώς ή μερικώς σε αυθαίρετο κτίριο, το οποίο έχει υπαχθεί σε διατάξεις αναστολής επιβολής κυρώσεων και για το οποίο υφίσταται υποχρέωση κατάθεσης μελέτης στατικής επάρκειας στο πληροφοριακό σύστημα αυθαιρέτων του ΤΕΕ.
5. Πιστοποιητικό(ενεργητικής) πυροπροστασίας για χρήση «Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια».
6.Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του φορέα της δραστηριότητας, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί για τα αδικήματα της παρ.α του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007,Α` 26),καθώς και για τα πλημμελήματα και κακουργήματα, τετελεσμένα ή εν απόπειρα, της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογράφησης, παραχάραξης, δωροδοκίας, σωματικής βλάβης και παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα που αναφέρεται στα ήθη,καθώς και για τα εγκλήματα των άρθρων 336,337 παρ. 3,339, 342,348,348Α,348Β,348Γ και 351Α του Ποινικού Κώδικα.
Αν ο φορέας της δραστηριότητας είναι νομικό πρόσωπο, το αντίγραφο του Ποινικού Μητρώου αφορά στον νόμιμο εκπρόσωπο και σε όλα τα μέλη της διοίκησης.
7. Αποδεικτικό καταβολής του αντιτίμου του παραβόλου
8. Νομικό πρόσωπο μη υπόχρεο εγγραφής στο ΓΕΜΗ
α.ευκρινές φωτοαντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού του νομικού προσώπου ,από το οποίο να προκύπτει ότι η δραστηριότητα εμπίπτει στους σκοπούς του νομικού προσώπου ή το σχετικό ΦΕΚ ίδρυσης ,με τις τροποποιήσεις του ή οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η νόμιμη σύσταση και εκπροσώπηση του αιτούντος νομικού προσώπου.
β. πρόσφατο(τελευταίου εξαμήνου) πιστοποιητικού ή βεβαίωση ή πράξη αρμόδιας Υπηρεσίας απ` όπου να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου
9. Νομικό πρόσωπο εγγεγραμμένο στο ΓΕΜΗ:
α. τα νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης του φορέα της δραστηριότητας, εφόσον είναι νομικό πρόσωπο υπόχρεο εγγραφής στο ΓΕΜΗ
β. στοιχεία περί μη κήρυξης σε πτώχευση και μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης οικονομικού ενδιαφέροντος ,πτωχευτικής διαδικασίας, αναγκαστικής διαχείρισης και διαδικασίας συνδιαλλαγής εξυγίανσης.
10.Ότι άλλο δικαιολογητικό ζητηθεί από την επιτροπή καταλληλότητας

Νομοθεσία

ΥΑ Αριθμ. Π1γ/ΑΓΠ/οικ 14963(ΦΕΚ 1397 ΤΒ΄/2001) και
ΚΥΑ Αριθμ. 58005 (ΦΕΚ 3866 Τ.Β΄/2021)

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Κτίριο: Κεντρικό κτίριο   Δ/νση: Πλατεία Ελευθερίας 1

Για περισσότερες πληροφορίες