Βρεφονηπιακός σταθμός ολοκληρωμένης φροντίδας (ΒΣΟΦ)

Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας

Αριθμός αιτήματος: 324
Τελευταία ενημέρωση: 07-06-2022

Παράβολα

Δεν απαιτείται

Δικαιολογητικά

1. Αίτηση του νομικού προσώπου που να αναγράφει τα στοιχεία του κατά νόμου υπευθύνου αυτού, την επωνυμία του Κέντρου, την έδρα, το μέγιστο αριθμό φιλοξενούμενων παιδιών και συγκεκριμένο σκοπό μονάδας
2. Οικοδομική άδεια ή άλλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση νομιμότητας υφισταμένου κτιρίου, από την αρμόδια Πολεοδομία ή Πολεοδομικό Γραφείο

3. Κάτοψη των χώρων όπου θα λειτουργήσει ο ΒΣΟΦ, υπογεγραμμένη από μηχανικό και υπεύθυνη δήλωση του ότι τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της Π1β/Γ.Π. οικ. 116847/2002(ΦΕΚ 1519/4-12-2002/Τ.Β΄).
4. Μισθωτήριο συμβόλαιο θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή παραχωρητήριο ή απόφαση παραχώρησης των χώρων που θα στεγαστεί το Κέντρο
5. Πιστοποιητικό πυροπροστασίας/απαλλαγή πιστοποίησης
6.Καταστατικό του Νομικού προσώπου
7. Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας του Κέντρου
8.Βεβαίωση ορισμού υπευθύνου του νομικού προσώπου και ορισμού υπευθύνου του ΒΣΟΦ

9.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του υπεύθυνου του Νομικού προσώπου ότι δε διώκεται και δεν έχει τεθεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και φωτοτυπία της αστυνομικής του ταυτότητας για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση του ποινικού του μητρώου

10.Υπεύθυνη Δήλωση του νομικού προσώπου για:

α) την επάρκεια ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικής σύνδεσης, θέρμανσης , αποχέτευσης των χώρων που θα φιλοξενούνται τα παιδιά,

β) τον αριθμό των παιδιών που θα φιλοξενούνται, το ωράριο λειτουργίας , τα τμήματα που θα λειτουργήσουν και τις παρεχόμενες υπηρεσίες,
γ) Το προσωπικό που θα
προσληφθεί στο Σταθμό
Νομοθεσία

Π1β/Γ.Π.οικ.116847/2002
(ΦΕΚ 1519/Τ.Β΄/2002)

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Κτίριο: Κεντρικό κτίριο   Δ/νση: Πλατεία Ελευθερίας 1

Για περισσότερες πληροφορίες