Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος κοινωνικού λειτουργού

Χρόνος διεκπεραίωσης: Τρίμηνο

Αριθμός αιτήματος: 325
Τελευταία ενημέρωση: 07-06-2022

Παράβολα

Δεν απαιτείται

Δικαιολογητικά

1.Αντίγραφο πτυχίου του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου της Θράκης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ή Πτυχίου Τ.Ε.Ι. ή απόφαση επαγγελματικής ισοτιμίας εκδοθείσα από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ή αντίγραφο πτυχίου του εξωτερικού με επίσημη μετάφραση καθώς και πράξη ισοτιμίας και αντιστοιχίας αυτού εκδοθείσα από τις αρμόδιες Υπηρεσίες αναγνώρισης (ΙΤΕ ή ΔΟΑΤΑΠ)
2. Αντίγραφο ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης*.
3 Δύο (2) φωτογραφίες.
4.Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε ταυτοποιητικού στοιχείου.

5.α) Για αλλοδαπούς ξένης καταγωγής και υπηκοότητας άδεια παραμονής και εργασίας

β) Για τους υπηκόους των Κρατών – Μελών της Ε.Ε. απαιτείτε άδεια διαμονής

γ) Για τους ομογενείς από Τουρκία και Κύπρο απαιτείτε δελτίο ταυτότητας σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 1975/91 και την παρ. 2 του άρθρου 36 του Ν. 4310/92.

δ) Για του ομογενείς από Αλβανία απαιτείται το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (ΕΔΤΟ)

6. Βεβαίωση εγγραφής στο Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος-ΝΠΔΔ(ΣΚΛΕ – άρθρο 78 και 110 του Ν. 4488/2017)

Νομοθεσία

Π.Δ. 23/1992 (ΦΕΚ Τ.Α΄6/1992)

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Κτίριο: Κεντρικό κτίριο   Δ/νση: Πλατεία Ελευθερίας 1

Για περισσότερες πληροφορίες