Χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης Μεταποιητικών & συναφών δραστηριοτήτων

Δικαιολογητικά και διαδικασία για τη Χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης Μεταποιητικών & συναφών δραστηριοτήτων

Αριθμός αιτήματος: 331
Τελευταία ενημέρωση: 23-06-2022

Οδηγίες - παρατηρήσεις

i. Υποβολή αίτησης-δικαιολογητικών από τον ενδιαφερόμενο και πρωτοκόλλησή τους.

ii. Εξέταση του συνόλου των δικαιολογητικών από την υπηρεσία και

iii. Αν διαπιστωθεί έλλειψη δικαιολογητικών ενημερώνεται ο πολίτης εγγράφως ή και προφορικώς.

iv. Διενέργεια ελέγχου για τις συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή της εγκατάστασης.

v. Αν διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την έκδοση της αιτουμένης έγκρισης, εκδίδεται αιτιολογημένη απορριπτική απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη.

vi. Αν διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εκδίδεται η αιτούμενη έγκριση.

Προϋποθέσεις

i. Το Ερωτηματολόγιο να έχει θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής του νόμιμου ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου της επιχείρησης.

ii. Να βεβαιώνεται το επιτρεπτό του συνόλου των δραστηριοτήτων της εγκατάστασης από την βεβαίωση χρήσης γης.

iii. Να έχει υποβληθεί στην Υπηρεσία το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών και το παράβολο.

iv. Η δραστηριότητα να είναι συμβατή με τις συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή της εγκατάστασης.

Παράβολα

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. υπ’αριθ.οικ.14684/914/Φ.15/12, το οποίο καταβάλλεται μετά από έκδοση εντολής κατάθεσης από την υπηρεσία στην Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα σε λογαριασμό της Περιφέρειας Κρήτης (μπορεί να κατατεθεί και ηλεκτρονικά)

Δικαιολογητικά

1. Γενικά Δικαιολογητικά

i. Ερωτηματολόγιο πλήρως συμπληρωμένο-Παράρτημα Ι, (βλ. Σχετικό αναρτημένο έντυπο)

ii. Βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, συνοδευόμενη από το τοπογραφικό που υποβλήθηκε για την έκδοσή της. Σε περίπτωση που στο τοπογραφικό αυτό δεν αποτυπώνονται εγκαταστάσεις ή υποδομές που γειτνιάζουν με τον συγκεκριμένο χώρο και που δυνητικά επηρεάζουν τη χωροθέτηση της δραστηριότητας, υποβάλλεται ξεχωριστό τοπογραφικό σε κατάλληλη κλίμακα ώστε να αποτυπώνονται τα ανωτέρω,

2. Ειδικά δικαιολογητικά (κατά περίπτωση απαιτούμενα):

i. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) ή απόφαση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ),

ii. Σε περίπτωση λειτουργίας της δραστηριότητας εντός πολυώροφης οικοδομής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3741/1929 (Α’4) «Περί της ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους», υπεύθυνη δήλωση του φορέα της δραστηριότητας ότι υφίσταται κανονισμός συνιδιοκτησίας με μνεία στον αριθμό αυτού και ότι ο κανονισμός δεν απαγορεύει τη δραστηριότητα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κανονισμός συνιδιοκτησίας, υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του χώρου ότι δεν υφίσταται κανονισμός και ότι ο ίδιος συμφωνεί για την εγκατάσταση της δραστηριότητας.

iii. Σε περίπτωση που η δραστηριότητα εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της κοινής υπουργικής απόφασης 172058/2016 (Β’ 354) (SEVESO), φάκελος κοινοποίησης ή μελέτη ασφαλείας, κατά τις διακρίσεις της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης.

iv. Γνώμη Υπηρεσιών, εφόσον αυτή απαιτείται στη συγκεκριμένη περιοχή ή για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, από τα περιοριστικά αναφερόμενα στο σημείο Α του πίνακα του Παραρτήματος του Ερωτηματολογίου και που ο φορέας της δραστηριότητας δύναται να μνημονεύει στο σημείο Β3(9) του Ερωτηματολογίου, και εφόσον δεν έχουν προηγουμένως εκδοθεί κατά το στάδιο της έκδοσης ΑΕΠΟ στην περίπτωση (α) ως άνω.

Νομοθεσία

Ν.3982/2011 (ΦΕΚ143/Α/2011), Υ.Α.Φ.15/4187/266/2012 (ΦΕΚ 1275/Β/2012), Y.A. οικ. 2219/146/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 584/Β/2012), Υ.Α. οικ. 483/35/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 158/Β/2012), Ν.4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α/2016), Υ.Α.172058/2016 (ΦΕΚ Β’ 354/2016), Ν.4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018), Υ.Α. οικ. 64618/586/Φ15/15-06-2018 (ΦΕΚ 2278/Β/2018), Κ.Υ.Α.οικ.92108/1045/Φ.15 (ΦΕΚ 3833/Β/9-9-2020), K.Y.A.72588/29-06-2021 (ΦΕΚ 3299/Β/2021), Υ.Α.Δ3/14858/1993 (ΦΕΚ Β’ 477), Υ.Α.10735/651/2012 (ΦΕΚ Β’ 2656), Υ.Α. Α.Π. 136860/1673/Φ15/2018 (ΦΕΚ 6210/Β` 31.12.2018), Εγκύκλιος: Αρ.Πρωτ. οικ.46287/650/Φ15.1/2018 (ΑΔΑ:Ω2ΧΝ465ΧΙ8-ΩΒ7)

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε.


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 17

Για περισσότερες πληροφορίες

τηλ.: 2813410414, 2831410417, Email: mari@crete.gov.gr, vretakisk@crete.gov.gr