Παροχή πληροφοριών για την αδειοδότηση Κέντρων Αποθήκευσης & Διανομής (ΚΑΔ) με την Κατάθεση Ερωτηματολογίου

Προσδιορισμός δικαιολογητικών για την Έγκριση Εγκατάστασης ή/και τη Γνωστοποίηση λειτουργίας (ΚΑΔ) με την Κατάθεση Ερωτηματολογίου

Για το αίτημα αυτό μπορείτε να κάνετε αίτηση ηλεκτρονικά στο https://eservices.crete.gov.gr

Αριθμός αιτήματος: 333
Τελευταία ενημέρωση: 30-01-2023

Οδηγίες - παρατηρήσεις

1. Υποβολή των δικαιολογητικών στην υπηρεσία και πρωτοκόλλησή του,

2. Έκδοση σχετικού εγγράφου

Προϋποθέσεις

Να έχει θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής του νόμιμου ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου της επιχείρησης.

Δικαιολογητικά

Ερωτηματολόγιο πλήρως συμπληρωμένο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ ), (βλ.Σχετικό αναρτημένο έντυπο)

Νομοθεσία

Ν.4302/2014 (ΦΕΚ 225/Α/2014), Ν.4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α/2016), Κ.Υ.Α. Φ.61/5542/72/2018 (ΦΕΚ 62/Β/2018), Υ.Α. οικ.2307/2018 (ΦΕΚ 439/Β/2018), ΚΥΑ Αριθμ. Φ.61/οικ.696/1/2018 (ΦΕΚ 18/Β/2018), Υ.Α.Φ.15/4187/266/2012 (ΦΕΚ 1275/Β/2012) , Πυροσβεστική Διάταξη υπ'αριθ.13/2013 (ΦΕΚ Β’ 1586)

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε.


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 17

Για περισσότερες πληροφορίες

τηλ.: 2813410414, 2831410417, Email: mari@crete.gov.gr, vretakisk@crete.gov.gr