Παροχή πληροφοριών για την αδειοδότηση Μεταποιητικών & Συναφών δραστηριοτήτων με την Κατάθεση Ερωτηματολογίου

Προσδιορισμός δικαιολογητικών για την Έγκριση/Γνωστοποίηση Εγκατάστασης ή/και την Έγκριση/Γνωστοποίηση λειτουργίας Μεταποιητικών & συναφών δραστηριοτήτων με την Κατάθεση Ερωτηματολογίου

Για το αίτημα αυτό μπορείτε να κάνετε αίτηση ηλεκτρονικά στο https://eservices.crete.gov.gr

Αριθμός αιτήματος: 335
Τελευταία ενημέρωση: 30-01-2023

Οδηγίες - παρατηρήσεις

1. Υποβολή του Ερωτηματολογίου στην υπηρεσία και πρωτοκόλλησή του,

2. Έκδοση σχετικού εγγράφου

Προϋποθέσεις

Να έχει θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής του νόμιμου ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου της επιχείρησης

Δικαιολογητικά

i. Ερωτηματολόγιο πλήρως συμπληρωμένο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι), (βλ.Σχετικό αναρτημένο έντυπο)

Νομοθεσία

Ν.3982/2011 (ΦΕΚ143/Α/2011), Υ.Α.Φ.15/4187/266/2012 (ΦΕΚ 1275/Β/2012), Y.A. οικ. 2219/146/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 584/Β/2012), Υ.Α. οικ. 483/35/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 158/Β/2012), Ν.4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α/2016), Υ.Α.172058/2016 (ΦΕΚ Β’ 354/2016), Ν.4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018), Υ.Α. οικ. 64618/586/Φ15/15-06-2018 (ΦΕΚ 2278/Β/2018), Κ.Υ.Α.οικ.92108/1045/Φ.15 (ΦΕΚ 3833/Β/9-9-2020), K.Y.A.72588/29-06-2021 (ΦΕΚ 3299/Β/2021), Υ.Α.Δ3/14858/1993 (ΦΕΚ Β’ 477), Υ.Α.10735/651/2012 (ΦΕΚ Β’ 2656), Υ.Α. Α.Π. 136860/1673/Φ15/2018 (ΦΕΚ 6210/Β` 31.12.2018)

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε.


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 17

Για περισσότερες πληροφορίες

τηλ.: 2813410414, 2831410417, Email: mari@crete.gov.gr, vretakisk@crete.gov.gr