Υπαγωγή των Κέντρων Αποθήκευσης & Διανομής (ΚΑΔ) σε Πρότυπες Περ/κες Δεσμεύσεις (ΠΠΔ)

Διαδικασία και δικαιολογητικά για την Υπαγωγή των (ΚΑΔ) σε (ΠΠΔ)

Για το αίτημα αυτό μπορείτε να κάνετε αίτηση ηλεκτρονικά στο https://eservices.crete.gov.gr

Αριθμός αιτήματος: 336
Τελευταία ενημέρωση: 30-01-2023

Οδηγίες - παρατηρήσεις

i. Υποβολή Των δικαιολογητικών στην υπηρεσία και πρωτοκόλλησή τους

ii. Αν διαπιστωθεί έλλειψη δικαιολογητικών ενημερώνεται ο πολίτης εγγράφως ή και προφορικώς.

iii. Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, Έκδοση σχετικού εγγράφου

Προϋποθέσεις

i. Το Ερωτηματολόγιο να έχει θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής του νόμιμου ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου της επιχείρησης.

ii. Να βεβαιώνεται το επιτρεπτό του συνόλου των δραστηριοτήτων του ΚΑΔ από την βεβαίωση χρήσης γης.

iii. Να κατατάσσεται στην Κατηγορία Β΄ της Υ.Α. οικ.2307/2018.

Δικαιολογητικά

i. Ερωτηματολόγιο πλήρως συμπληρωμένο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ ), (βλ.Σχετικό αναρτημένο έντυπο)

ii. Βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, συνοδευόμενη από το υποβληθέν τοπογραφικό που χρησιμοποιήθηκε για την έκδοσή της.

Νομοθεσία

Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011), Ν.4302/2014 (ΦΕΚ 225/Α/2014), Ν.4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α/2016), Κ.Υ.Α. Φ.61/5542/72/2018 (ΑΔΑ:6ΡΞΔ465ΧΙ8-87Λ), Υ.Α. οικ.2307/2018 (ΦΕΚ 439/Β/2018), ΚΥΑ Αριθμ. Φ.61/οικ.696/1/2018 (ΦΕΚ 18/Β/2018), Υ.Α.Φ.15/4187/266/2012 (ΦΕΚ 1275/Β/2012)

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε.


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 17

Για περισσότερες πληροφορίες

τηλ.: 2813410414, 2831410417, Email: mari@crete.gov.gr, vretakisk@crete.gov.gr