Ένταξη στο μητρώο της ΠΕ Ηρακλείου και στο Εθνικό Μητρώο του ΥΕ&ΚΥ φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και γνωμοδότηση θετική η αρνητική προς ΕΚΚΑ μετά από δύο χρόνια δράσης τους για την πιστοποίησή τους ή όχι από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Ειδικώς αναγνωρισμένα φιλανθρωπικά σωματεία βάσει ν.ς. 1111/72 εκκλησιαστικά ιδρύματα , ιδρύματα κοινωφελή που εποπτεύονται από το Υπουργείο Οικονομικών λοιποί φορείς κοινωνικού χαρακτήρα συλλογικές μορφές οργάνωσης βάσει αστικού κώδικα-σωματεία, σύλλογοι αστικές εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν οποιαδήποτε μορφή κοινωνικής φροντίδας α' β η΄ γ' βαθμού σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού (ανεξαρτήτως ηλικίας άτομα ΑΜΕΑ, άτομα σε κατάσταση ένδειας, παραμέλησης, κακοποίησης, αιτούντες άσυλο, πρόσφυγες κ.α) θεωρούνται φορείς παροχής κοινωνικής φροντίδας Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και μπορούν υπό προϋποθέσεις και ελέγχους να ενταχθούν στο μητρώο φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου και στο Εθνικό Μητρώο και στο Ειδικό Μητρώο εθελοντικών μη κυβερνητικών οργανώσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Έπειτα από δύο χρόνια αποδεδειγμένης δράσης τους και καλής λειτουργίας τους που διαπιστώνεται με στοιχεία που υποβάλλουν στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ελέγχους κοινωνικών συμβούλων της Περιφέρειας Κρήτης μπορούν να ζητήσουν την τελική πιστοποίησή τους για την οποία πρέπει να εκδοθεί θετική γνωμοδότηση από αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου και θετική γνωμοδότηση από το ΕΚΚΑ. Η πιστοποίηση δημοσιεύεται σε ΦΕΚ και διαρκεί 4 χρόνια με την δυνατότητα ανανέωσης.

Χρόνος διεκπεραίωσης: 7 ημέρες για την ένταξη στο μητρώο των Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδ. Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της ΠΕ Ηρακλείου, έκδοση βεβαίωσης στο ίδιο διάστημα, διαβίβαση φακέλου για ένταξη στο Εθνικό Μητρώο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων -λήψη Εθνικού Μητρώου και ειδικού μητρώου από το εν λόγω Υπουργείο.

Αριθμός αιτήματος: 337
Τελευταία ενημέρωση: 15-06-2022

Οδηγίες - παρατηρήσεις

H κοινωνική φροντίδα διακρίνεται σε τρεις κατηγορίες την α)πρωτοβάθμια(όταν ένας φορέας που την ασκεί παρέχει ηθική η υλική βοήθεια ή υπερασπίζεται-ενισχύει δικαιώματα της ομάδας στόχου, παρέχει σε αυτή συμβουλευτική κ.α συνοδευτικές υποστηρικτικές ενέργειες την β) δευτεροβάθμια κοινωνική φροντίδα σε αυτή την μορφή παροχής κοινωνικής φροντίδας ο φορέας δημιουργεί δομές κλειστής ή ανοικτής φροντίδας πχ. κέντρα αποκατάστασης αποθεραπείας για αμεα , στεγνές υποστηριζόμενης διαβίωσης ιδρύματα παιδικής προστασίας, ξενώνες αστέγων, Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ. και η γ)τριτοβάθμια που είναι ποιο εξειδικευμένη σε δομές και δεν υφίσταται. Η εποπτεία ( περί εποπτείας ν. 281/1914) των φορέων αυτών( ασκείται από τους δήμους της έδρας τους ( ν. 3852/2010 ) . Η θεώρηση βιβλίων και παραστατικών στοιχείων γίνεται επίσης από τον δήμο της έδρας τους καθώς και η έγκριση οικονομικών απολογισμών και προϋπολογισμών . Το άνοιγμα φακέλου στον καθ’ ύλην αρμόδιο Δήμο για τον φορέα , η θεώρηση βιβλίων και στοιχείων του αποτελεί επίσης προϋπόθεση για την ένταξη του φορέα στο Μητρώο φορέων Κοινωνικής φροντίδας Ιδιωτικού μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της ΠΕ Hρακλείου.

Προϋποθέσεις

Για τους φορείς Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας, Τριτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας για την ένταξή τους πλην των δικαιολογητικών. Η επάρκεια και η καταλληλότητας των δομών του φορέα και ανθρωπίνων (εθελοντών και επαγγελματιών) και οικονομικών πόρων (χορηγίες και επιχορηγήσεις) για την λειτουργία των δράσεων και την υλοποίηση των σκοπών του.

Η προσβασιμότητα των χώρων σε άτομα με αναπηρίες και εμποδιζόμενα άτομα

Η επάρκεια των στοιχείων τεκμηρίωσης σκοπιμότητας και βιωσιμότητας που θα προβάλλει ο φορέας για τις δράσεις που υλοποιεί και αντιστοιχούν σε πρωτοβάθμιες υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας.

Η σημασία και η ποιότητα των δράσεων του που εκτιμώνται με βάση κατά περίπτωση, την σταθερότητα συνέχεια η συχνότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του, τον αριθμό και την ευαλωτότητα των εξυπηρετουμένων, την συνθετότητα και την αποτελεσματικότητα των ενεργείων, την καινοτομία των δράσεων, την συνεργεία με δράσεις άλλων φορέων για ολοκληρωμένη παρέμβαση. Η κατάρτιση ετήσιου επιχειρησιακού προγράμματος.

Η χρήση εργαλείων και διαδικασιών για την εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση της λειτουργίας του φορέα, της επίτευξης των στόχων, της ικανοποίησης της ομάδας στόχου και της ανταπόκρισης της τοπικής η της ευρύτερης κοινωνίας.

Η διασύνδεση και η συνεργασία με συναφείς φορείς και δίκτυα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η διαρκής εκπαίδευση του προσωπικού και άλλων φορέων.

Η σύνταξη και η δημοσιοποίηση ετήσιου απολογισμού δράσεων και εξωτερικών αξιολογήσεων.

Η δημοσιότητα των δράσεων, οι επιστημονικές και οι ενημερωτικές εκδόσεις η διάχυση της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας με εκπαιδευτικές επιστημονικές και άλλες δραστηριότητες.

Δικαιολογητικά

1. Καταστατικό επικυρωμένο με τις τυχόν τροποποιήσεις του

2. Βεβαίωση εγγραφής στο βιβλίο σωματείων του πρωτοδικείου

3. Απογραφικό δελτίο

4. Απόσπασμα πρακτικού σύνθεσης Δ.Σ.

5. Φορολογική ενημερότητα

6. Ασφαλιστική ενημερότητα

7. Προγραμματισμό δραστηριοτήτων(νέος φορέας) ή απολογισμό δραστηριοτήτων (παλαιός φορέας)

8. Οικονομικός προϋπολογισμός (νέος φορέας) οικονομικός απολογισμός (παλαιός φορέας)

9. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας για τις προνομιακές δομές φορέων παροχής υπηρεσιών δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας

Νομοθεσία

1. Ο Ν.3852/2010

2. Διατάξεις του άρθρου 1.παρ. 1 και 2 του Ν.2345/95

3. Οι Διατάξεις των άρθρων 1,3,5,12 του Ν.2646/1998

4. Η υπ’ αριθμ. Γ.Π.:Π2γ/οικ.59633/16-06-2011 Υπουργική Απόφαση

5. Οι Διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 και 2 εδ. Δ΄ του Ν.3106/2003

6. Η υπ’ αρ. Π2α/Γ.Π.οικ.59597/27−05−2011 Υπουργική Απόφαση

7. Η με αριθμ. Γ.Π:Π(2)γ/οικ. 34029/10-04-2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση

8. Η έγγραφη του φορέα στα Κέντρα Κοινότητας (ηλεκτρονικό εθνικό μητρώο του άρθρου 7 του Ν. 445/2017).

9. Η έγγραφη του φορέα στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων.

10. Οι εκθέσεις των κοινωνικών συμβούλων που σύμφωνα με την

11. Η υπ’ αρ. Γ.Π.:(2)γ/οικ.34029/22-03-2012 Υπουργική Απόφαση

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Κτίριο: Υγείας   Δ/νση: Τηλέμαχου Πλεύρη 2

Για περισσότερες πληροφορίες, 2813410720 & 706