Έγκριση εργασιών αποξήλωσης αμίαντου


Αριθμός αιτήματος: 343
Τελευταία ενημέρωση: 23-06-2022

Δικαιολογητικά

1. Για τις εργασίες αποξήλωσης αμιάντου κατάθεση από τον φορέα του έργου:

• Σχετική αίτηση στην Υπηρεσία

• Κατάθεση Σχεδίου Δράσης (Τεχνική περιγραφή εργασιών) σε δύο αντίγραφα (ένα για την Υπηρεσία και ένα για σφράγισμα) και ηλεκτρονική μορφή

2. Το υποβληθέν Σχέδιο εξετάζεται από Υπηρεσία μας και ζητούνται τυχόν συμπληρωματικά

3. Εκδίδεται Απόφαση Έγκρισης Εργασιών Αποξήλωσης Αμιάντου από την Υπηρεσία μας

Νομοθεσία

1. Η ΚΥΑ 8243/1113/1991 (ΦΕΚ 138Β/08-03-1991) Καθορισμός μέτρων και μεθόδων για την πρόληψη και μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από εκπομπές αμιάντου

2. Η ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791Β/30-06-06) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ΄ αριθμ. 13588/725 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την

διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λπ.» (Β΄383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991»»

3. Το Π.Δ. 212/2006 (ΦΕΚ 212Α/09-10-2006) «Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 83/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 91/382/ΕΟΚ και την 2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου»

4. Η Εγκύκλιος 130115/06-06-2007 της Γενικής Διεύθυνσης Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας περί ‘Εφαρμογής του ΠΔ 212/2006’

5. To Π.Δ. 399/94 (ΦEK 221A/19-12-1994) «Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου 90/394/ΕΟΚ» όπως έχει τροποποιηθεί συμπληρωθεί και ισχύει

6. Η ΚΥΑ 4229/395 (ΦΕΚ 318Β/15-2-2013) «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται με την εκτέλεση κατεδαφιστικών έργων και εργασιών αφαίρεσης αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο από κτίρια, κατασκευές, συσκευές, εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς επίσης και με εργασίες συντήρησης, επικάλυψης και εγκλεισμού αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο»

7. Υ.Α. 22435/1469/2017, (ΦΕΚ 1865Β/26-05-2017) «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 4229/395/2013 (318/β) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται με την εκτέλεση κατεδαφιστικών έργων και εργασιών αφαίρεσης αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο από κτίρια, κατασκευές, συσκευές, εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς επίσης και με εργασίες συντήρησης, επικάλυψης και εγκλεισμού αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο»» (Άρθρο 1: αντικατάσταση άρθρου)

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Μάρκου Μουσούρου 15

Για περισσότερες πληροφορίες