Αίτηση για βεβαίωση απαλλαγής από περιβαλλοντική δανειοδότηση φωτοβολταϊκού σταθμού

Αριθμός αιτήματος: 344
Τελευταία ενημέρωση: 23-06-2022

Δικαιολογητικά

Ο αιτών καλείται να καταθέσει φάκελο με αίτηση για βεβαίωση απαλλαγής από περιβαλλοντική αδειοδότηση φωτοβολταϊκού σταθμού μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

1. Τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης.

2. Εις διπλούν Απόσπασμα Πινακίδας ΓΥΣ κλίμακας 1:5.000 με προσαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα, όπου φαίνεται το πολύγωνο του σκοπούμενου σταθμού με γεωγραφικές συντεταγμένες στο Ελληνικό σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ87, καθώς και τυχόν πολύγωνα φωτοβολταϊκών σταθμών εντός του ιδίου ακινήτου για τους οποίους έχει εκδοθεί άδεια παραγωγής ή απόφαση Ε.Π.Ο ή απόφαση υπαγωγής σε Π.Π.Δ. ή βεβαίωση Απαλλαγής από περιβαλλοντική αδειοδότηση ή δεσμευτική προσφορά σύνδεσης.

3. Υπεύθυνη δήλωση φορέα.

Νομοθεσία

1)Ν.3468/2006 (ΦΕΚ 129 Α'/27-06-2006) "Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις", όπως ισχύει

2)Ν.4685/2020 (ΦΕΚ 92 α' / 07-05-2020) "Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις." και ειδικότερα το άρθρο 126 όπως ισχύει

3)Υπουργική Απόφαση Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/74463/4562 (ΦΕΚ 3291 Α'/06-08-2020 "Τροποποίηση της υπ’ αρ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/ 27-7-2016 (Β’2471) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν. 4014/2011 (Α’ 209)», ως προς την κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων της 10ης Ομάδας.", όπως ισχύει

4) Εγκύκλιος αρ. πρωτ. Υ.Α.Π.Ε. /Φ1/ οικ. 26928/ 16-12-2010 της ΥΠΕΚΑ / Γεν. Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής "Εφαρμογή των διατάξεων του ν.3851/2010 σχετικών με την εξέταση αιτημάτων για την εγκατάσταση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας, συμπεριλαμβανομένης της κατηγορίας των επαγγελματιών αγροτών".

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Μάρκου Μουσούρου 15

Για περισσότερες πληροφορίες