Αίτηση για έκδοση βεβαίωσης χωρομέτρησης συστήματος περιβαλλοντικών υποδομών

Αριθμός αιτήματος: 346
Τελευταία ενημέρωση: 23-06-2022

Δικαιολογητικά

Ο υπόχρεος υποβάλλει την αίτηση για έκδοση βεβαίωσης χωροθέτησης συστήματος περιβαλλοντικών υποδομών με συνημμένα τα σχετικά δικαιολογητικά, στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης.

Η ακολουθούμενη διαδικασία περιγράφεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836 (ΦΕΚ 436Β' 11-02-2019) "Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την εγκατάσταση και τη λειτουργία έργων και δραστηριοτήτων «Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών»" και ειδικότερα στο άρθρο 6.

Νομοθεσία

1. Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836 (ΦΕΚ 436Β' 11-02-2019) "Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την εγκατάσταση και τη λειτουργία έργων και δραστηριοτήτων «Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών»".

2. Ν.4442/2016 (ΦΕΚ 230 Α'/07-12-2016) "Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις".

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Μάρκου Μουσούρου 15

Για περισσότερες πληροφορίες