Τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου πόλης και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης


Αριθμός αιτήματος: 347
Τελευταία ενημέρωση: 23-06-2022

Προϋποθέσεις

1. Αίτημα του οικείου Δήμου με συνημμένο σχετικό φάκελο για την προτεινόμενη τροποποίηση.

2. Έλεγχος πληρότητας του φακέλου τροποποίησης

3. Ζητούνται συμπληρωματικά στοιχεία, αν απαιτείται

4. Σύνταξη εισήγησης προς το αρμόδιο ΣΥΠΟΘΑ και διαβίβαση φακέλου για γνωμοδότηση.

5. Γνωμοδότηση του ΣΥΠΟΘΑ επί της εισήγησης και επιστροφή του φάκελου.

6. Σύνταξη Απόφασης τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου, η οποία υπογράφεται από τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη

7. Δημοσίευση Απόφασης σε ΦΕΚ με το συνοδεύον αυτή τοπογραφικό διάγραμμα.

8. Ανάρτηση στο Διαδίκτυο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

9. Κοινοποίηση Απόφασης με το συνοδεύον τοπογραφικό στο Δήμο.

Δικαιολογητικά

1. Αίτηση ενδιαφερομένου πολίτη / οικείου Δήμου

2. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου.

3. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εις διπλούν.

4. Βεβαίωση Ανάρτησης Απόφασης στο Δημοτικό κατάστημα.

5. Αποδεικτικά επίδοσης απόφασης σε ιδιοκτήτες, των οποίων οι ιδιοκτησίες εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με την προτεινόμενη τροποποίηση.

6. Αποκόμματα δύο εφημερίδων, ημερήσιας κυκλοφορίας με δημοσιεύσεις της Ανακοίνωσης της Απόφασης σε δύο συνεχόμενες ημέρες.

7. Βεβαίωση Δημάρχου περί του αν θίγονται οικοδομές που ανεγέρθηκαν με νόμιμη άδεια και εάν οικόπεδα άρτια καθίστανται μη άρτια με την προτεινόμενη τροποποίηση.

8. Τεχνική Έκθεση που να αιτιολογεί πλήρως την πολεοδομική αναγκαιότητα της προτεινόμενης τροποποίησης.

9. Φωτογραφίες της περιοχής.

10. Τοπογραφικό διάγραμμα (εις τετραπλούν) σε κλίμακα 1:500 (και σε ηλεκτρονική μορφή) σύμφωνα με τις κείμενες προδιαγραφές περί τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου, εξαρτημένο από το ΕΓΣΑ ‘87

11. Θεώρηση από την οικεία Υπηρεσία του Δήμου δύο (2) τοπογραφικών διαγραμμάτων ως προς τις ΟΓ & ΡΓ και ως προς τους όρους και περιορισμούς δόμησης της περιοχής, καθώς και δήλωση ότι το υπό τροποποίηση ΟΤ δεν εμπίπτει σε ζώνη 500 μέτρων από την ακτή και δεν ευρίσκεται σε παραδοσιακούς οικισμούς ή σε τοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους ή σε αρχαιολογικούς χώρους ή σε προστατευόμενες περιοχές ή σε δάση και δασικές εκτάσεις ή σε περιοχές προστατευόμενες βάσει διεθνών συνθηκών (π.χ. RAMSAR), σύμφωνα με το άρθρο 186 παρ. ΣΤ 39 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/2010), τα άρθρα 18 και 19 του Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α’/86) και το άρθρο 10 του Ν.3044/02 (ΦΕΚ 197/Α’/02).

12. Επικυρωμένο Αντίγραφο εγκεκριμένου ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως με το συνοδεύον ΦΕΚ, του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ – Χάρτης Π1) και τυχόν Πράξης Εφαρμογής.

13. Σε περίπτωση ύπαρξης ρέματος απαιτείται η μελέτη οριοθέτησης αυτού.

14. Επιπλέον των πιο πάνω δικαιολογητικών, ενδέχεται να ζητηθούν κατά περίπτωση, από την Υπηρεσία μας επιπλέον στοιχεία από Φορείς που εμπλέκονται στην προτεινόμενη τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου

Νομοθεσία

Το 17-7-23 Ν. Δ. και ειδικότερα τα άρθρα 1, 3, 7, 9 και 70 όπως μεταγενέστερα συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν, που αναφέρονται και στις διατάξεις των άρθρων 152 και 154 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580 Δ/27-7-99).

(ΦΕΚ 228/Α’/16-8-23)

Περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών

Ο Ν.2831/2000

(ΦΕΚ 140/Α’/00)

«Τροποποίηση των διατάξεων του Ν.1577/1985 ΓΟΚ και άλλες πολεοδομικές διατάξεις», άρθρο 29 όπως αντικαταστάθηκε με το Ν.3044/26-8-02 (ΦΕΚ 197/Α’/02) άρθρο 10

Ν.2882/2001

(ΦΕΚ 17/Α’/01)

«Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων»

Ν.2985/2002

(ΦΕΚ 18/Α’/02)

Προσαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων στο Σύνταγμα

Ν.1577/85, άρθρο 34

(ΦΕΚ 240/Α’/85),

Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός

Π.Δ. 63/2005

(ΦΕΚ 98/Α’/2005).

Ο Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, άρθρο 90, που

Ν.4030/2011 άρθρα 30, 31, 32,

(ΦΕΚ 249/Α’/2011),

σχετικά με τη συγκρότηση και τη λειτουργία των ΣΥΠΟΘΑ

Ν.4067/9-4-2012) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

(ΦΕΚ 79/Α’/12)

«Νέος Οικοδομικός Κανονισμός»,

Ν.4258/2014 άρθρα 20, 21, 22

(ΦΕΚ 94/Α’/14-4-14)

«Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα – Ρυθμίσεις πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».

Ν.4269/14

(ΦΕΚ 142/Α’/14)

«Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση – Βιώσιμη ανάπτυξη.»

Νόμος 4315/2014

ΦΕΚ 269/Α/24-12-2014

:Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις.

Ν.4759/2020

ΦΕΚ245/Α/9-12-2020

«Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».

Αριθμ. Πρωτ. Ε.123/15/ΕΓΚ.1/61

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Υποβλητέα στοιχεία προτάσεων εγκρίσεως ή τροποποιήσεως πολεοδομικών σχεδίων

Αριθμ. Πρωτ. Ε.4546/551/ΕΓΚ.8/75:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

<Προτάσεις τροπ/σεως ρυμοτομικών σχεδίων κ.λπ.>

Εγκ.−43511/161/55/13−6−1988 (Εγκ.55/88)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

«Οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις, επεκτάσεις, ρυμοτομικών σχεδίων».

Εγκ.−18894/6/5−5−2006 (Εγκ. 6/06) του ΥΠΕΧΩΔΕ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

«Άσκηση αρμοδιοτήτων πολεοδομικού σχεδιασμού».

Εγκ.−29829/14−06−2012 (Εγκ. 10/2012) του ΥΠΕΚΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

«Αρμοδιότητες γνωμοδότησης ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Περιφερειακών Ενοτήτων/ Περιφερειών για θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού».

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Μάρκου Μουσούρου 15

Για περισσότερες πληροφορίες