Έκδοση Άδειας Κυκλοφορίας

Η υποβολή της αίτησής σας μπορεί να πραγματοποιηθεί με επίσκεψη στην Υπηρεσία και ψηφιακά. Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στις καρτέλες Πρόσβαση & Επικοινωνία και Ψηφιακή υποβολή.

Χρόνος διεκπεραίωσης: Ο αναμενόμενος μέσος χρόνος εξυπηρέτησης είναι 20 ημέρες.

Αριθμός αιτήματος: 360
Τελευταία ενημέρωση: 20-06-2022

Οδηγίες - παρατηρήσεις

Εδώ μπορείτε να αντλήσετε πληροφορίες για τον τρόπο διεκπεραίωσης της υπόθεσης σας.

Παράβολα

1427 (15 €)

Δικαιολογητικά

1. Δελτίο Ταξινόμησης Γεωργικού Μηχανήματος

2. Τιμολόγιο αγοράς Μηχανήματος

3. Δελτίο αποστολής

4. Πιστοποιητικό Μηχανήματος

5. Εγγύηση καλής λειτουργίας

6. Βιβλίο χρήσης και συντήρησης

7. Παράβολο για την χορήγηση Κρατικών Πινακίδων

8. Δήλωση του Ν Δ 1599/86 Περί νομίμου κατοχής


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Πλαστήρα 100

Για περισσότερες πληροφορίες, 2813407957