Χορήγηση Άδειας Οδήγησης

Η υποβολή της αίτησής σας μπορεί να πραγματοποιηθεί με επίσκεψη στην Υπηρεσία και ψηφιακά. Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στις καρτέλες Πρόσβαση & Επικοινωνία και Ψηφιακή υποβολή.

Χρόνος διεκπεραίωσης: Ο αναμενόμενος μέσος χρόνος εξυπηρέτησης είναι 20 ημέρες.

Αριθμός αιτήματος: 363
Τελευταία ενημέρωση: 16-06-2022

Οδηγίες - παρατηρήσεις

Εδώ μπορείτε να αντλήσετε πληροφορίες για τον τρόπο διεκπεραίωσης της υπόθεσης σας.

Παράβολα

3783 (15 €)

Δικαιολογητικά

1 .Αποδεικτικό στοιχείων αστυνομικής

ταυτότητας

2. Πιστοποιητικό Δευτεροβάθμιας Ιατρικής

εξέτασης

3. Διπλότυπο είσπραξης παραβόλου

από την Υπηρεσία μας

4. Τρείς (3) πρόσφατες φωτογραφίες

σε χονδρό χαρτί

5 Φωτοτυπία άλλης άδειας οδήγησης


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Πλαστήρα 100

Για περισσότερες πληροφορίες, 2813407957