Αίτηση - δήλωση επικαιροποίησης υδροληψίας

Η υποβολή της αίτησής σας μπορεί να πραγματοποιηθεί με επίσκεψη στην Υπηρεσία και ψηφιακά. Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στις καρτέλες Πρόσβαση & Επικοινωνία και Ψηφιακή υποβολή.

Χρόνος διεκπεραίωσης: 50 ημέρες

Αριθμός αιτήματος: 377
Τελευταία ενημέρωση: 21-06-2022

Παράβολα

3788 (25 €)

Δικαιολογητικά

1. Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας

2. Φωτοαντίγραφο άδειας χρήσης νερού (& τον πίνακα αρδευόμενων αγροτεμαχίων & το απόσπασμα από τον ορθοφωτοχάρτη του Εθν. Κτηματολογίου ).

3. Φωτοαντίγραφο Ιδιωτικού Συμφωνητικού σε περίπτωση σύστασης ομάδας ή Καταστατικού σε περίπτωση εταιρίας

4. Φωτοαντίγραφο λογαριασμού ηλεκτροδότησης

5. e-Παράβολο 25 ευρώ (κωδ. 3788) & απόδειξη πληρωμής.


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Πλαστήρα 100

Για περισσότερες πληροφορίες 2813407960 giannadakiste@crete.gov.gr