Εξαίρεση κατεδάφισης και άδεια ίδρυσης Μονάδων Σαλιγκαριών

Η υποβολή της αίτησής σας μπορεί να πραγματοποιηθεί με επίσκεψη στην Υπηρεσία και ψηφιακά. Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στις καρτέλες Πρόσβαση & Επικοινωνία και Ψηφιακή υποβολή.

Χρόνος διεκπεραίωσης: Ο αναμενόμενος μέσος χρόνος εξυπηρέτησης είναι 30 ημέρες.

Αριθμός αιτήματος: 383
Τελευταία ενημέρωση: 23-06-2022

Οδηγίες - παρατηρήσεις

Εδώ μπορείτε να αντλήσετε πληροφορίες για τον τρόπο διεκπεραίωσης της υπόθεσης σας.

Δικαιολογητικά

Ø Αίτηση του Κτηνοτρόφου

Ø Τεχνική Έκθεση

Ø Τοπογραφικό Διάγραμμα – Διάγραμμα Κάλυψης.

Ø Έγγραφο της ΚΓ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων.

Ø Πράξη Χαρακτηρισμού Έκτασης από Δ/νση Δασών.

Ø Τελεσιδικία Πράξης Χαρακτηρισμού Έκτασης από Δ/νση Δασών.

Ø Βεβαίωση του Δήμου για τη σύμφωνη γνώμη.

Ø Υπεύθυνη Δήλωση του Κτηνοτρόφου που αφορά τα Υποπροϊόντα της εκτροφής.

Ø Συμβόλαια Ιδιοκτησίας, Μισθωτήρια ή Αποδοχής Κληρονομιάς των Αγροτεμαχίων.

Ø Αίτηση – Δήλωση Ενιαίας Ενίσχυσης από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (αν έχει).

Σημείωση: Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά, εκτός της Αίτησης, εις τριπλούν.

Νομοθεσία

ΚΑΝ. 183/2005 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Πλαστήρα 100

Για περισσότερες πληροφορίες, 2813407939, 952,951