Πιστοποιητικό έγκρισης οχήματος για τη μεταφορά ζώντων ζώων (ΠΚ-ΚΑΦ-05)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : ΠΚ-ΚΑΦ-05

Η υποβολή της αίτησης σας μπορεί να πραγματοποιηθεί με επίσκεψη στην υπηρεσία και ψηφιακά.

Ο χρόνος διεκπεραίωσης του αιτήµατος, υπολογίζεται από την κατάθεση της σχετικής αίτησης στην αρµόδια Υπηρεσία µε την προϋπόθεση ότι αυτή συνοδεύεται από το σύνολο των απαιτούµενων δικαιολογητικών.

Χρόνος διεκπεραίωσης: έως 50 ημέρες

Αριθμός αιτήματος: 386
Τελευταία ενημέρωση: 29-06-2022

Οδηγίες - παρατηρήσεις

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ:

1. Υποβολή αίτησης.

2. ∆ιενέργεια αυτοψίας.

3. Χορήγηση του Πιστοποιητικού, εφόσον διαπιστωθεί η τήρηση των διατάξεων του ΚΑΝ (ΕΚ) 1/2005

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ:

1.Στην περίπτωση που διαπιστωθεί η µη συμμόρφωση µε τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1/2005, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται και τίθεται προθεσμία, για την αποκατάσταση των ελλείψεων.

2. Η ισχύς του Πιστοποιητικού είναι 5 έτη. Καθ΄όλη αυτή την διάρκεια, ο µεταφορέας υποχρεούται να διατηρεί το όχηµα ή τα οχήµατά του µε τα ρυµουλκούµενά τους σύµφωνα µε την κατάσταση στην οποία αυτά βρίσκονταν κατά την στιγµή της έγκρισής τους από την αρµόδια Υπηρεσία. Σε αντίθετη περίπτωση, όταν διαπιστωθεί ότι το όχηµα ή τα οχήµατά του µε τα ρυµουλκούµενά τους δεν πληρούν τις απαιτήσεις που αναφέρονται στη Νοµοθεσία, το Πιστοποιητικό αναστέλλεται για ορισµένο χρονικό διάστηµα ή και αφαιρείται οριστικά.

Δικαιολογητικά

1. Αίτηση-Υπεύθυνη ∆ήλωση του ενδιαφεροµένου (ΠΚ-ΚΑΦ-05).

2. Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας του οχήµατος ή των οχηµάτων (συµπεριλαµβανοµένων και των ρυµουλκούµενών τους).

3. Υπεύθυνη ∆ήλωση του αιτούντος ότι δεν έχει υποβάλλει άλλη αίτηση σε άλλη αρµόδια Υπηρεσία

4. Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας ιδιοκτήτη οχήµατος.

Νομοθεσία

ΚΑΝ (ΕΚ) 1/2005,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΑΑΤ 261069/15-1-2007,

ΚΥΑ 314754/2009 (ΦΕΚ 2025/Β/2009)

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής ΠΕ


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Πλάτωνος 67, Μέσα Κατσαμπάς

Για περισσότερες πληροφορίες

Κοκολάκη Ειρήνη

Τηλ. : 2810331620

email: d.ktin.kaf@crete.gov.gr