Άδεια μεταφορέα ζώντων ζώων τύπου I (ΠΚ-ΚΑΦ-06)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΠΚ-ΚΑΦ-06

Ο χρόνος διεκπεραίωσης του αιτήµατος, υπολογίζεται από την κατάθεση της σχετικής αίτησης στην αρµόδια Υπηρεσία µε την προϋπόθεση ότι αυτή συνοδεύεται από το σύνολο των απαιτούµενων δικαιολογητικών.

Χρόνος διεκπεραίωσης: έως 50 ημέρες

Αριθμός αιτήματος: 387
Τελευταία ενημέρωση: 29-06-2022

Οδηγίες - παρατηρήσεις

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

1. Υποβολή αίτησης .

2. ∆ιενέργεια αυτοψίας.

3. Έκδοση Απόφασης Αντιπεριφερειάρχη για χορήγηση Άδειας Μεταφορέα Τύπου Ι.

4. Αναγραφή στο Μητρώο και Χορήγηση Κωδικού Αριθµού.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ- ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Στην περίπτωση που διαπιστωθεί η µη συμμόρφωση µε τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1/2005, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται και τίθεται προθεσμία, για την αποκατάσταση των ελλείψεων.

2. Η ισχύς της άδειας είναι 5 έτη και μόνο για ταξίδια διάρκειας έως 8 ώρες. Καθ΄όλη αυτή την διάρκεια, ο µεταφορέας υποχρεούται να διατηρεί το όχηµα ή τα οχήµατά του µε τα ρυµουλκούµενά τους σύµφωνα µε την κατάσταση στην οποία αυτά βρίσκονταν κατά την στιγµή της έγκρισής τους από την αρµόδια Υπηρεσία. Σε αντίθετη περίπτωση, όταν διαπιστωθεί ότι το όχηµα ή τα οχήµατά του µε τα ρυµουλκούµενά τους δεν πληρούν τις απαιτήσεις που αναφέρονται στη Νοµοθεσία, το Πιστοποιητικό αναστέλλεται για ορισµένο χρονικό διάστηµα ή και αφαιρείται οριστικά.

Προϋποθέσεις

Δικαιολογητικά

1. Αίτηση-Υπεύθυνη ∆ήλωση του ενδιαφερομένου (ΠΚ-ΚΑΦ-06).

2. Αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος ή των οχημάτων.

3. Πιστοποιητικό επαγγελµατικής επάρκειας οδηγού (χορηγείται από το ΥΠΑΑΤ).

4. Πιστοποιητικό Έγκρισης Οδικού Οχήματος για Μεταφορά Ζώντων Ζώων [βλ. αντίστοιχη Διοικητική Πράξη (ΠΚ-ΚΑΦ-05)].

5. Υπεύθυνη ∆ήλωση του ενδιαφερομένου ότι δεν έχει υποβάλλει αίτηση σε άλλο κράτος -µέλος της Ε.Ε.

6. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας του ιδιοκτήτη οχήματος

Νομοθεσία

ΚΑΝ (ΕΚ) 1/2005,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΑΑΤ 261069/15-1-2007,

ΚΥΑ 314754/2009 (ΦΕΚ 2025/Β/2009)

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής ΠΕ


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Πλάτωνος 67, Μέσα Κατσαμπάς

Για περισσότερες πληροφορίες

Κοκολάκη Ειρήνη

Τηλ. : 2810331620

e-mail: d.ktin.kaf@crete.gov.gr

· ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΗΜΙΟΥ

Aρμόδιος υπάληλος: Μιχαλομανωλάκη Ιωάννα

Τηλ.: 2893031234

e-mail: michalomanolaki@crete.gov.gr

· ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ

Αρμόδιος υπάλληλος: Καραπίδης Ιωάννης

Τηλ.:2891031219

e-mail: karapidis@crete.gov.gr

· ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΟΙΡΩΝ

Αρμόδιος υπάλληλος: Γιαννετάκη Τιμοθέη, Παπαγεωργίου Αναστασία

Τηλ.:2892022337

e-mail: giannetaki@crete.gov.gr papageorgiou@crete.gov.gr