Αίτηση έγκρισης λειτουργίας Κτηνιατρείου ή Ιατρείου ζώων (ΠΚ-ΚΑΦ-08)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΠΚ-ΚΑΦ-08

Η υποβολή της αίτησή σας μπορεί να να πραγματοποιηθεί με επίσκεψη στην Υπηρεσία και ψηφιακά.

Ο χρόνος διεκπεραίωσης του αιτήµατος, υπολογίζεται από την κατάθεση της σχετικής αίτησης στην αρµόδια Υπηρεσία µε την προϋπόθεση ότι αυτή συνοδεύεται από το σύνολο των απαιτούµενων δικαιολογητικών. Σε περίπτωση παρόδου άπρακτης της προθεσµίας αυτής, οι εγκρίσεις θεωρούνται σιωπηρώς χορηγηθείσες, σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν. 4442/2016 και ο ενδιαφερόµενος µπορεί να ζητήσει από την αρµόδια διοικητική Αρχή τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης σιωπηρής έγκρισης. Η αρµόδια διοικητική Αρχή χορηγεί τη βεβαίωση σιωπηρής έγκρισης υπό τον όρο ότι ο φάκελος του αιτήµατος είναι πλήρης και έχουν υποβληθεί όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.

Χρόνος διεκπεραίωσης: έως 50 ημέρες

Αριθμός αιτήματος: 389
Τελευταία ενημέρωση: 24-06-2022

Οδηγίες - παρατηρήσεις

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ:

1. Υποβολή αιτήµατος χορήγησης έγκρισης λειτουργίας κτηνιατρείου σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 4 και 6 του Ν. 604/1977 στην αρµόδια Διοικητική Αρχή της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία πρόκειται να λειτουργήσει το κτηνιατρείο από τον ενδιαφερόµενο ή µε εξουσιοδότηση αυτού.

2. Η αρµόδια διοικητική Αρχή, µετά τη λήψη όλων των απαιτούµενων από την κείµενη νοµοθεσία, δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι απαιτούµενες προϋποθέσεις, προβαίνει στις προβλεπόµενες από τις κείµενες διατάξεις, διαδικασίες και ελέγχους, µε σκοπό τη διαπίστωση της συνδροµής αυτών, για τη χορήγηση ή µη έγκρισης λειτουργίας κτηνιατρείου.

3. Η προαναφερόµενη διαδικασία ολοκληρώνεται µε την χορήγηση σχετικής έγκρισης από την αρµόδια διοικητική Αρχή, εντός πενήντα (50) ηµερών από την ηµεροµηνία περιέλευσης της αίτησης σε αυτήν και όλων των απαιτούµενων δικαιολογητικών, για τη διαπίστωση της ύπαρξης των νόµιµων προϋποθέσεων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Ωστόσο, σε περίπτωση που εντός πενήντα (50) ηµερών από την ηµεροµηνία περιέλευσης της αίτησης έγκρισης ίδρυσης ή λειτουργίας σε αυτήν και όλων των απαιτούµενων δικαιολογητικών, δε χορηγηθεί στον ενδιαφερόµενο η σχετική έγκριση, η επιχείρηση λειτουργεί δυνάµει σιωπηρής έγκρισης, µετά την παρέλευση του ως άνω χρονικού διαστήµατος, υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης όλων των νόµιµων προϋποθέσεων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – Ο∆ΗΓΙΕΣ

1. Σε περίπτωση ψηφιακής υποβολής της αίτησης, όπου στα δικαιολογητικά αναφέρεται «προσκόµιση βιβλίων», αυτά πρέπει να παραδίδονται στην αρμόδια διοικητική αρχή δια ζώσης σε οποιοδήποτε χρονικό διάστηµα πριν τη χορήγηση της βεβαίωσης συνδροµής νόµιµων προϋποθέσεων λειτουργίας κτηνιατρείου καθόσον είναι απαιτούµενο δικαιολογητικό.

2. Επισηµαίνεται ότι η αρµόδια διοικητική Αρχή µετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσµίας των πενήντα (50) ηµερών από την υποβολή του αιτήµατος για τη χορήγηση της έγκρισης, διατηρεί το δικαίωµα ελέγχου του κτηνιατρείου και εφόσον κατά τον έλεγχο διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας για τη λειτουργία του, δεν χορηγεί την έγκριση και επιβάλλει τις προβλεπόµενες από τη σχετική νομοθεσία κυρώσεις. Επισηµαίνεται ότι εάν διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις της νοµοθεσίας για τη λειτουργία κτηνιατρείου δεν ισχύει η βεβαίωση σιωπηρής έγκρισης, σε περίπτωση που έχει εκδοθεί.

Παράβολα

Χρηµατικό παράβολο ύψους δεκαπέντε (15) ευρώ (κατάθεση σε δηµόσιο ταµείο µέχρι να συµπεριληφθεί στο e-paravolo).

Δικαιολογητικά

Όταν το κτηνιατρείο ιδρύεται από φυσικό πρόσωπο, υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Άδεια άσκησης του κτηνιατρικού επαγγέλµατος από το ΓΕΩΤΕΕ του κτηνιάτρου και βεβαίωση εγγραφής του σε αναγνωρισµένο Κτηνιατρικό Σύλλογο.

2. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 του επιστηµονικού υπεύθυνου κτηνιάτρου ότι απασχολείται στο συγκεκριµένο κτηνιατρείο.

3. Περιγραφική έκθεση του εξοπλισµού του καταστήµατος.

4. Χρηµατικό παράβολο ύψους δεκαπέντε (15) ευρώ (κατάθεση σε δηµόσιο ταµείο µέχρι να συµπεριληφθεί στο e-paravolo).

5. Εάν υπάρχει ακτινολογικό µηχάνηµα, προσκοµίζεται αποδεικτικό καταχώρισης από την Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 45872/26-3-2019 (Β΄ 1103) απόφαση.

6. Τοπογραφικό διάγραµµα µε κάτοψη των εγκαταστάσεων και των απαιτούµενων χώρων κλίµακας 1:50 (έγκυρο).

7. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης του επιστηµονικά υπευθύνου κτηνιάτρου (Το ανωτέρω πιστοποιητικό αναζητείται αυτεπάγγελτα σε περίπτωση που εκδίδεται από ηµεδαπές Αρχές).

8. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης του διοικητικά υπευθύνου [όταν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο διάφορο του επιστηµονικά υπευθύνου κτηνιάτρου] (Το ανωτέρω πιστοποιητικό αναζητείται αυτεπάγγελτα σε περίπτωση που εκδίδεται από ηµεδαπές Αρχές).

9. Ο ενδιαφερόµενος προσκοµίζει απαραιτήτως τέσσερα αριθµηµένα βιβλία για θεώρηση, ως εξής:

i) Βιβλίο καταχωρήσεως νοσηµάτων υποχρεωτικής δήλωσης.

ii) Βιβλίο διενεργούµενων εµβολιασµών εναντίον νοσηµάτων υποχρεωτικής δήλωσης.

iii) Βιβλίο επιθεωρήσεων.

iv) Βιβλίο πραγµατοποιούµενων απολυµάνσεων.

Όταν το κτηνιατρείο ιδρύεται ως νοµικό πρόσωπο, υποβάλλονται επιπλέον τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 του επιστηµονικού υπεύθυνου κτηνιάτρου ότι απασχολείται στο συγκεκριµένο κτηνιατρείο, στην περίπτωση που το κτηνιατρείο ιδρύεται από νοµικό πρόσωπο.

2. Καταστατικό της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού, µε τα αντίστοιχα ΦΕΚ δηµοσίευσής τους ή πιστοποιητικά καταχώρισης στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας (µπορεί να αναζητηθεί αυτεπάγγελτα µέσω Γ.Ε.Μ.Η.).

3. Πιστοποιητικό Εταιρικών Μεταβολών που εκδίδεται για τις ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ από το Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και για τις ΑΕ από τη ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία (µπορεί να αναζητηθεί αυτεπάγγελτα µέσω Γ.Ε.Μ.Η.).

4. Πιστοποιητικό µη κήρυξης του νοµικού προσώπου σε πτώχευση από το αρµόδιο Πρωτοδικείο. (Το ανωτέρω πιστοποιητικό αναζητείται αυτεπάγγελτα σε περίπτωση που εκδίδεται από ηµεδαπές αρχές)**

5. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του νόµιµου εκπροσώπου, γενικής χρήσης (Το ανωτέρω πιστοποιητικό αναζητείται αυτεπάγγελτα).

6. Νοµιµοποιητικά έγγραφα προς υποβολή της αίτησης έγκρισης για λογαριασµό του νοµικού προσώπου (µπορεί να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα µέσω Γ.Ε.Μ.Η.). * *Κοινά δικαιολογητικά σε περίπτωση που η κτηνιατρική δραστηριότητα ιδρύεται από φυσικό και νοµικό πρόσωπο. **Ελλείψει αντιγράφου πιστοποιητικού µη κήρυξης σε πτώχευση, απαιτείται η προσκόµιση ενός ισοδύναµου εγγράφου που έχει εκδοθεί από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι οι απαιτήσεις ικανοποιούνται.

Νομοθεσία

Ν.604/77 (ΦΕΚ 163 Α΄),

Π.Δ. 463/78 (ΦΕΚ 96 Α΄),

Ν.4442/16 (ΦΕΚ 230 Α΄),

Ν.4711/20 (ΦΕΚ 145 Α΄),

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΑΑΤ µε αριθµ. πρωτ 2058/282852/9-10-2020 (Α∆Α: Ω02Υ4653ΠΓ-3ΘΑ).

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής ΠΕ


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Πλάτωνος 67, Μέσα Κατσαμπάς

Για περισσότερες πληροφορίες

Κοκολάκη Ειρήνη,

Τηλ. : 2810331620

e-mail: d.ktin.kaf@crete.gov.gr