ΟΙΝΟΣ - Χορήγησης Ταινιών Ελέγχου Οίνων Π.Ο.Π.

Η υποβολή της αίτησής σας μπορεί να πραγματοποιηθεί με επίσκεψη στην αρμόδια Υπηρεσία ή ψηφιακά.

Προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τη διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση ταινιών ελέγχου οίνων Π.Ο.Π., δείτε "Αναλυτική Περιγραφή".

Χρόνος διεκπεραίωσης: Δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από την κατάθεση στην Υπηρεσία της σχετικής αίτησης με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο. Σχετικά Έγγραφα

Αριθμός αιτήματος: 390
Τελευταία ενημέρωση: 18-07-2024

Οδηγίες - παρατηρήσεις

ΒΗΜΑ 1ο: Κατεβάστε, συμπληρώστε και υπογράψτε το σχετικό έντυπο της Αίτησης.

ΒΗΜΑ 2ο: Εξασφαλίστε όλα τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.

ΒΗΜΑ 3ο: Υποβάλετε το αίτημά σας καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ώς συνημμένα, στην αρμόδια Υπηρεσία.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Εφόσον το αίτημα υποβληθεί ψηφιακά, τόσο η αίτηση (υπογεγραμμένη) όσο και τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν θα πρέπει να κατατεθούν σε μορφή pdf. Για ψηφιακή υποβολή, από το site της Περιφέρειας Κρήτης επιλέξτε «Ψηφιακές Υπηρεσίες» και στη συνέχεια «Online Αιτήματα».

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, υπεύθυνος επεξεργασίας για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στην αίτησή σας, είναι η Περιφέρεια Κρήτης. Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αφορά αποκλειστικά και μόνο την εκτέλεση των κατά νόμο αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας. Πρόσβαση στα δεδομένα αυτά μπορεί να αποκτήσει κάθε πολίτης υπό τους όρους του άρθρου 5 του Ν.2690/1999 σε συνδυασμό με τον Κανονισμό Πληροφόρησης Πολιτών της Περιφέρειας Κρήτης. Τα δεδομένα αποθηκεύονται για το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο για την επεξεργασία του αιτήματος του πολίτη και στη συνέχεια για σκοπούς αρχειοθέτησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει δικαίωμα (α) πρόσβασης στα δεδομένα που το αφορούν (β) να ζητήσει την διόρθωσή τους, τον περιορισμό της επεξεργασίας τους καθώς και την λήψη αντιγράφων σε κοινώς αναγνώσιμο μορφότυπο (δικαίωμα στην φορητότητα των δεδομένων), σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Κάθε θιγόμενος έχει δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Προϋποθέσεις

Ταινίες μπορούν να ζητήσουν και να προμηθευτούν μόνο όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν πιστοποιήσει ή έχουν προμηθευτεί ποσότητες οίνων Π.Ο.Π. σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία που περιγράφεται στην Κ.Υ.Α. 5833/155045 και την τροποποίησή της ΚΥΑ 5066/117288/27.10.2015.

Ο αιτών θα πρέπει να έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και συγκεκριμένα να: α) είναι κάτοχος αμπελουργικού μητρώου, β) υποβάλλει δηλώσεις συγκομιδής, παραγωγής και αποθεμάτων, γ) τηρεί βιβλία αποθήκης, δ) χρησιμοποιεί συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς αμπελοοινικών προϊόντων και ε) έχει αιτηθεί Πιστοποίησης οίνου ΠΟΠ.Χορηγούνται οι ταινίες στον ενδιαφερόμενο.

Παράβολα

Απαιτείται η πληρωμή e-παραβόλου (κωδικός παραβόλου 1772) & και η έκδοση της απόδειξης πληρωμής.

Η πληρωμή του e-παραβόλου μπορεί να γίνει πατόντας: ΕΔΩ (θα χρειαστείτε κωδικούς TAXISnet)

Δικαιολογητικά

  1. E-Παράβολο (κωδ. 1772) & απόδειξη πληρωμής
  2. Δύο αντίτυπα ετικετών

Νομοθεσία

1. Κ.Υ.Α. 5833/155045/12.12.2013 (ΦΕΚ 3324/27.12.2013) όπως τροποποιείται από την Κ.Υ.Α. 5066/117288/27.10.2015(ΦΕΚ 2322/27.10.2015)

2. Υ.Α. 6141/148160/30.12.2015) ΦΕΚ (2904/Β/31.12.2015)

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Πλαστήρα 100

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνστε στα αρμόδια στελέχη της Υπηρεσίας:

κα Ταβερναράκη Νίκη, τηλ. 2813 407916, e-mail ntavernaraki@crete.gov.gr και

κο Κυριτσάκη Κωνσταντίνο, τηλ. 2813 407918, e-mail Kyritsakis@crete.gov.gr

ή στο τηλεφωνικό κέντρο της Υπηρεσίας, τηλ. 2813 407955, e-mail daa-her@crete.gov.gr