Αναγγελία έναρξης οινολογικού εργαστήριου

Η υποβολή της αίτησής σας μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο ψηφιακά, στην ψηφιακή υπηρεσία «Δήλωση Παραγωγής Οίνου, Επεξεργασίας ή Εμπορίας και Αποθεμάτων»

Χρόνος διεκπεραίωσης: Ο μέγιστος χρόνος εξυπηρέτησης είναι 60 ημέρες

Αριθμός αιτήματος: 394
Τελευταία ενημέρωση: 28-06-2022

Οδηγίες - παρατηρήσεις

 1. Ο/Η ενδιαφερόμενος/μενη υποβάλλει, με κάθε πρόσφορο μέσο, Αναγγελία Έναρξης στις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία πρόκειται να λειτουργήσει το οινολογικό εργαστήριο (εφεξής Δ.Α.Ο.Κ.) με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
 2. Εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την υποβολή της αναγγελίας, η αρµόδια Δ.Α.Ο.Κ. διενεργεί διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους για τη διαπίστωση της συνδροµής των προϋποθέσεων της νόµιµης έναρξης λειτουργίας του οινολογικού εργαστηρίου.
 3. Σε περίπτωση που κατά τη διενέργεια των απαιτούµενων ελέγχων διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι απαιτούµενες προϋποθέσεις, ή σε κάθε περίπτωση αν δεν απαγορεύσει την έναρξη λειτουργίας του οινολογικού εργαστηρίου, η αρµόδια ∆.Α.Ο.Κ. εντός των δύο (2) προαναφερόµενων µηνών, εγγράφει το οινολογικό εργαστήριο στο Μητρώο Οινολογικών Εργαστηρίων και το οινολογικό εργαστήριο ξεκινάει να λειτουργεί νοµίµως.

Δικαιολογητικά

 1. Φωτοαντίγραφο δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου.
 2. Φωτοαντίγραφο του πτυχίου του απασχολούμενου οινολόγου, σύμφωνα με τις παρ. 3 & 4 του άρθρου 9 του Ν.Δ.243/1969 (ΦΕΚ Α’/144).
 3. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 του αναγγέλλοντος ότι το οινολογικό εργαστήριο πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Π.Δ. 51/2016 (ΦΕΚ 82/Α/2016).
 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του αναγγέλλοντος στην οποία δηλώνονται τα στοιχεία του υπεύθυνου επιστήμονα.
 5. Αντίγραφο της σχετικής σύμβασης πλήρους ή μερικής απασχόλησης του οινολόγου ή σύμβασης παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών.

Για την έναρξη λειτουργίας οινολογικού εργαστηρίου από νομικά πρόσωπα υποβάλλονται από τους νόμιμους εκπροσώπους τους επιπλέον, εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών, τα εξής: Καταστατικό της εταιρίας νομίμως δημοσιευμένο ή θεωρημένο από το Πρωτοδικείο συνοδευόμενο με Πιστοποιητικό Μεταβολών της αρμόδιας Αρχής και ΦΕΚ δημοσίευσης για ΑΕ και ΕΠΕ ή αποδεικτικό δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 1. Έγγραφο νόμιμης εκπροσώπησης.
 2. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγγράφου που αποδεικνύει την ταυτότητα του νομικά υπεύθυνου της εταιρίας.
 3. Πιστοποιητικό μη κήρυξης σε πτώχευση από το Πρωτοδικείο, το οποίο αναζητείται αυτεπάγγελτα εφόσον εκδίδεται από ημεδαπές Αρχές*.

Νομοθεσία

1. ΠΔ 51/2016 (ΦΕΚ 82/Α/2016)

2. Εγκύκλιος ΥΠΑΑΤ 4619/99242/2012 (ΑΔΑ: Β4ΤΜΒ4ΔΔ)

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Κρήτης


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Πλαστήρα 100

Για περισσότερες πληροφορίες 2813407918-916 , emkonios@crete.gov.gr , tavernaraki@crete.gov.gr