ΟΙΝΟΣ - Αναγγελία Έναρξης Οινολογικού Εργαστηρίου

Η υποβολή της αίτησής σας μπορεί να πραγματοποιηθεί με επίσκεψη στην αρμόδια Υπηρεσία ή ψηφιακά.

Προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τη διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αναγγελία έναρξης οινολογικού εργαστηρίου, δείτε "Αναλυτική Περιγραφή".

Χρόνος διεκπεραίωσης: Από δεκαπέντε (15) έως εξήντα (60) εργάσιμες ημέρες από την κατάθεση στην Υπηρεσία της σχετικής αίτησης με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο.


Αριθμός αιτήματος: 394
Τελευταία ενημέρωση: 13-03-2024

Οδηγίες - παρατηρήσεις

 1. ΒΗΜΑ 1ο: Κατεβάστε, συμπληρώστε και υπογράψτε το σχετικό έντυπο της Αίτησης.

  ΒΗΜΑ 2ο: Εξασφαλίστε όλα τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.

  ΒΗΜΑ 3ο: Υποβάλετε το αίτημά σας καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ώς συνημμένα, στην αρμόδια Υπηρεσία.

  ΠΡΟΣΟΧΗ! Εφόσον το αίτημα υποβληθεί ψηφιακά, τόσο η αίτηση (υπογεγραμμένη) όσο και τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν θα πρέπει να κατατεθούν σε μορφή pdf. Για ψηφιακή υποβολή, από το site της Περιφέρειας Κρήτης επιλέξτε «Ψηφιακές Υπηρεσίες» και στη συνέχεια «Online Αιτήματα».

  Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, υπεύθυνος επεξεργασίας για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στην αίτησή σας, είναι η Περιφέρεια Κρήτης. Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αφορά αποκλειστικά και μόνο την εκτέλεση των κατά νόμο αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας. Πρόσβαση στα δεδομένα αυτά μπορεί να αποκτήσει κάθε πολίτης υπό τους όρους του άρθρου 5 του Ν.2690/1999 σε συνδυασμό με τον Κανονισμό Πληροφόρησης Πολιτών της Περιφέρειας Κρήτης. Τα δεδομένα αποθηκεύονται για το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο για την επεξεργασία του αιτήματος του πολίτη και στη συνέχεια για σκοπούς αρχειοθέτησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
  Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει δικαίωμα (α) πρόσβασης στα δεδομένα που το αφορούν (β) να ζητήσει την διόρθωσή τους, τον περιορισμό της επεξεργασίας τους καθώς και την λήψη αντιγράφων σε κοινώς αναγνώσιμο μορφότυπο (δικαίωμα στην φορητότητα των δεδομένων), σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Κάθε θιγόμενος έχει δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Προϋποθέσεις

Η αρµόδια Δ.Α.Α.Κ. ΠΕ διενεργεί διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους για τη διαπίστωση της συνδροµής των προϋποθέσεων της νόµιµης έναρξης λειτουργίας του οινολογικού εργαστηρίου. Σε περίπτωση που κατά τη διενέργεια των απαιτούµενων ελέγχων διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι απαιτούµενες προϋποθέσεις, ή σε κάθε περίπτωση αν δεν απαγορεύσει την έναρξη λειτουργίας του οινολογικού εργαστηρίου, εγγράφει το οινολογικό εργαστήριο στο Μητρώο Οινολογικών Εργαστηρίων και το οινολογικό εργαστήριο ξεκινάει να λειτουργεί νοµίµως.

Δικαιολογητικά

 1. Φωτοαντίγραφο δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου.
 2. Φωτοαντίγραφο του πτυχίου του απασχολούμενου οινολόγου, σύμφωνα με τις παρ. 3 & 4 του άρθρου 9 του Ν.Δ.243/1969 (ΦΕΚ Α’/144).
 3. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 του αναγγέλλοντος ότι το οινολογικό εργαστήριο πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Π.Δ. 51/2016 (ΦΕΚ 82/Α/2016).
 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του αναγγέλλοντος στην οποία δηλώνονται τα στοιχεία του υπεύθυνου επιστήμονα.
 5. Αντίγραφο της σχετικής σύμβασης πλήρους ή μερικής απασχόλησης του οινολόγου ή σύμβασης παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών.

Για την έναρξη λειτουργίας οινολογικού εργαστηρίου από νομικά πρόσωπα υποβάλλονται από τους νόμιμους εκπροσώπους τους επιπλέον, εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών, τα εξής:

 1. Καταστατικό της εταιρίας νομίμως δημοσιευμένο ή θεωρημένο από το Πρωτοδικείο συνοδευόμενο με Πιστοποιητικό Μεταβολών της αρμόδιας Αρχής και ΦΕΚ δημοσίευσης για ΑΕ και ΕΠΕ ή αποδεικτικό δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 2. Έγγραφο νόμιμης εκπροσώπησης.
 3. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγγράφου που αποδεικνύει την ταυτότητα του νομικά υπεύθυνου της εταιρίας.
 4. Πιστοποιητικό μη κήρυξης σε πτώχευση από το Πρωτοδικείο, το οποίο αναζητείται αυτεπάγγελτα εφόσον εκδίδεται από ημεδαπές Αρχές*.

*Ελλείψει αντιγράφου πιστοποιητικού μη κήρυξης σε πτώχευση, απαιτείται η προσκόμιση ενός ισοδύναμου εγγράφου που έχει εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης από το οποίο να προκύπτει ότι οι απαιτήσεις ικανοποιούνται. Αν η χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν χορηγεί τέτοιο έγγραφο τούτο είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση ή για τα κράτη όπου δεν υφίσταται η ένορκη δήλωση με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ενόρκου δηλώσεως ή της επισήμου δηλώσεως. Τα έγγραφα τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν είναι δυνατόν να υποβληθούν μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσής τους.

Νομοθεσία

1. ΠΔ 51/2016 (ΦΕΚ 82/Α/2016)

2. Εγκύκλιος ΥΠΑΑΤ 4619/99242/2012 (ΑΔΑ: Β4ΤΜΒ4ΔΔ)

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Πλαστήρα 100

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνστε στα αρμόδια στελέχη της Υπηρεσίας:

κα Ταβερναράκη Νίκη, τηλ. 2813 407916, e-mail ntavernaraki@crete.gov.gr και

κο Κυριτσάκη Κωνσταντίνο, τηλ. 2813 407918, e-mail Kyritsakis@crete.gov.gr

ή στο τηλεφωνικό κέντρο της Υπηρεσίας, τηλ. 2813 407955, e-mail daa-her@crete.gov.gr