Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Κτηνιατρικού γραφείου για παραγωγικά ζώα ΠΚ-ΚΑΦ-10

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : ΠΚ-ΚΑΦ-10

Ο χρόνος διεκπεραίωσης του αιτήματος υπολογίζεται από την κατάθεση της σχετικής αίτησης στην αρμόδια Υπηρεσία με την προϋπόθεση ότι αυτή συνοδεύεται από το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Χρόνος διεκπεραίωσης: έως 50 ημέρες

Αριθμός αιτήματος: 396
Τελευταία ενημέρωση: 29-06-2022

Οδηγίες - παρατηρήσεις

Κτηνιατρικό Γραφείο για παραγωγικά ζώα είναι η επαγγελματική στέγη στην οποία ο κτηνίατρος παρέχει υπηρεσίες που αφορούν την αντιμετώπιση των ασθενειών των παραγωγικών ζώων και την προφύλαξη από αυτές, καθώς και την εφαρμογή των ορθών κανόνων κτηνιατρικής κλινικής, διαχείρισης της υγείας και ευζωίας τους. Σημειώνεται ότι στα γραφεία αυτά δεν διενεργείται κτηνιατρική εξέταση και περίθαλψη ασθενών παραγωγικών ζώων. Οι εξετάσεις ή οι επεμβάσεις αυτές πραγματοποιούνται αποκλειστικά στις μονάδες εκτροφής (σταβλικές εγκαταστάσεις).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

1. Υποβολή αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία. συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά

2. Η αρμόδια υπηρεσία εξετάζει το φάκελο και διενεργεί αυτοψία.

3. Χορήγηση από την αρμόδια υπηρεσία της αιτούμενης άδειας στον ενδιαφερόμενο.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ:

1. Το Κτηνιατρικό Γραφείο πρέπει να αποτελείται από έναν ανεξάρτητο χώρο εμβαδού τουλάχιστον είκοσι τετραγωνικών μέτρων. Επιτρέπεται η λειτουργία ενός και μόνον Κτηνιατρικού Γραφείου για κάθε κτηνίατρο σε όλη την Επικράτεια.

2. Δεν χορηγείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Κτηνιατρικού Γραφείου για τα παραγωγικά ζώα:

Α. στους κτηνιάτρους που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε εταιρίες εμπορίας κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων και σε μονάδες εκτροφής παραγωγικών ζώων

Β. στους συνταξιούχους κτηνιάτρους που λαμβάνουν σύνταξη από το Ε.Φ.Κ.Α. (Τ.Σ.Α.Y.)

Γ. στα μέλη του Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της χώρας

Δ. στους με μηνιαία απασχόληση και ασφάλιση στον Ε.Φ.Κ.Α. (Τ.Σ.Α.Y.) κτηνιάτρους του Δημοσίου, της Ελληνικής Αστυνομίας, των Περιφερειακών Ενοτήτων, των λοιπών Ο.Τ.Α., των οργανισμών και επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των τραπεζικών ή άλλων ανωνύμων εταιριών των οποίων η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει στο Δημόσιο ή ν.π.δ.δ., των κρατικών νομικών προσώπων που έχουν χαρακτηριστεί ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, των θυγατρικών ανωνύμων εταιριών του Δημοσίου και των άλλων ν.π.δ.δ.,

Ε. σε κτηνιάτρους που έχουν άδεια καταστήματος λιανικής ή χονδρικής διάθεσης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων, βάσει της εκάστοτε ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής,

Στ. σε κτηνιάτρους που συμμετέχουν σε εταιρίες που έχουν αντικείμενο τη παραγωγή, την εισαγωγή και την εμπορία κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων

Ζ. σε κτηνιάτρους των Ενόπλων Δυνάμεων, ισχύει το νομικό πλαίσιο, όπως αυτό καθορίζεται από τα ν.δ. 1400/1973 (ΦΕΚ 114/Α), π.δ. 130/1984 (ΦΕΚ 42/Α) και την ΠαΔ 4-1/1990/ΓΕΣ/ΔΥΓ/1ο.

3. Στα λειτουργούντα από φυσικό πρόσωπο κτηνιατρικά γραφεία παραγωγικών ζώων επιτρέπεται η συστέγαση κτηνιατρείου ζώων συντροφιάς. Οι εν λόγω χώροι πρέπει να είναι απολύτως διακριτοί και να πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας τους.

4. Τα κτηνιατρικά γραφεία παραγωγικών ζώων δεν αντιστοιχούν, σε καμία περίπτωση, σε καταστήματα πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων γιατί δεν πληρούν, βάσει νόμου, τις ίδιες προϋποθέσεις, επομένως δεν επιτρέπεται να διατηρούν μεγάλες ποσότητες κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων παρά μόνο τις αναγκαίες ποσότητες που χορηγούν άμεσα.

Δικαιολογητικά

1. αντίγραφο τίτλου σπουδών

2. αντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος

3. βεβαίωση εγγραφής στον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο

4. υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ότι δεν εμπίπτει στις απαγορεύσεις που ορίζονται πιο κάτω και ότι δε διατηρεί κτηνιατρικό γραφείο σε άλλη περιοχή της επικράτειας,

5. τοπογραφικό διάγραμμα με κάτοψη της επαγγελματικής στέγης σε κλίμακα 1 : 100

Νομοθεσία

ΚΥΑ 155511/15-4-2011 ΦΕΚ 1308 τευχ. Β/16-6-2011 Άρθρο 19,

Ν. 3698/08 (ΦΕΚ 198/Α)

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής ΠΕ


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Πλάτωνος 67, Μέσα Κατσαμπάς

Για περισσότερες πληροφορίες

Κοκολάκη Ειρήνη,

Τηλ. : 2810331620

e-mail: d.ktin.kaf@crete.gov.gr