Εγγραφή στο μητρώο Κτηνιάτρων εκτροφής κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων ΠΚ-ΚΑΦ-11

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : ΠΚ-ΚΑΦ-11

Ο χρόνος διεκπεραίωσης του αιτήματος υπολογίζεται από την κατάθεση της σχετικής αίτησης στην αρμόδια Υπηρεσία με την προϋπόθεση ότι αυτή συνοδεύεται από το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Χρόνος διεκπεραίωσης: έως 50 ημέρες

Αριθμός αιτήματος: 397
Τελευταία ενημέρωση: 29-06-2022

Οδηγίες - παρατηρήσεις

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

1. Υποβολή αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά

2. Τριμελής επιτροπή ελέγχου των Αιτήσεων, ελέγχει την ορθότητα και πληρότητα των υποβαλλόμενων αιτήσεων και συνημμένων δικαιολογητικών εντός 10 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης και εισηγείται εγγράφως στη Διεύθυνση Κτηνιατρικής, Τμήμα Κ.Α.Φ. την έγκριση ή μη της υποβαλλόμενης αιτήσεως, με αναφορά στους λόγους απόρριψης.

3. Βάση της εισήγησης της επιτροπής εκδίδεται απόφαση Περιφερειάρχη για την καταχώρηση στο Μητρώο κτηνιάτρων εκτροφής.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ:

1. Στην περίπτωση που κάποιος ενδιαφερόμενος δεν εγκριθεί για την ένταξή του στο Μητρώο Κτηνίατρων εκτροφής, ενημερώνεται από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Τμήμα Κ.Α.Φ., με αναφορά στους λόγους απόρριψης και με την επισήμανση του δικαιώματος υποβολής ένστασης κατά της διαδικασίας, εντός είκοσι ημερών από την κοινοποίηση της απόρριψης. Η ένσταση κατατίθεται στο Τμήμα Κ.Α.Φ. της Δ/νσης Κτηνιατρικής και διαβιβάζεται για την εξέταση της νομιμότητας και της ουσίας αυτής, στην Τριμελή Επιτροπή Κρίσης Ενστάσεων. Η εξέταση της ένστασης ολοκληρώνεται εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την υποβολή της και σε περίπτωση που γίνει αποδεκτή, η Δ/νση Κτηνιατρικής εκδίδει απόφαση εγγραφής του/της ενδιαφερομένου/ης στον κατάλογο της οικείας Π.Ε.

2. Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν ως κτηνίατροι εκτροφής σε όμορη Π.Ε., τότε υποβάλλουν ξεχωριστή αίτηση σε αυτές.

Δικαιολογητικά

1. Πτυχίο κτηνιατρικής σχολής της ημεδαπής ή ισοτιμία και αντίστοιχου τίτλου αναγνωρισμένου ιδρύματος της αλλοδαπής.

2. Εν ισχύ βεβαίωση αναγγελίας έναρξης συνέχισης άσκησης του κτηνιατρικού επαγγέλματος από το ΓΕΩΤΕΕ.

3. Βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος από την αρμόδια ΔΟΥ ή σύμβαση εργασίας με κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις ή με κτηνοτροφικό συνεταιρισμό.

4. Υπεύθυνη δήλωση, γνησίως υπογεγραμμένη, σχετικά με την Περιφερειακή ενότητα, στην οποία δραστηριοποιούνται επαγγελματικά, καθώς και για τις όμορες ΠΕ στις οποίες επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στο πλαίσιο της εφαρμογής του θεσμού του «κτηνιάτρου εκτροφής».

5. Υπεύθυνες δηλώσεις, γνησίως υπογεγραμμένες με τις οποίες βεβαιώνεται ότι α)δεν είναι κάτοχοι άδειας για λιανική ή χονδρική πώληση κτηνιατρικών φαρμάκων ή να μην εργάζονται σε εταιρείες παραγωγής και διάθεσης κτηνιατρικών φαρμάκων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, β) δεν είναι μισθωτοί κτηνίατροι που υπηρετούν ως μόνιμοι ή συμβασιούχοι υπάλληλοι ορισμένου χρόνου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄ Βαθμού, στο ΥΠΑΑΤ, σε άλλα υπουργεία ή φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου τομέα.

Νομοθεσία

ΚΥΑ 1506/59229/26.05.2016 (ΦΕΚ 1502 Β΄)

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής ΠΕ


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Πλάτωνος 67, Μέσα Κατσαμπάς

Για περισσότερες πληροφορίες

Κοκολάκη Ειρήνη,

Τηλ. : 2810331620

email: d.ktin.kaf@crete.gov.gr