Χορήγηση ή ανανέωση άδειας λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμάκων ΠΚ-ΚΑΦ-12

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΠΚ-ΚΑΦ-12

Ο χρόνος διεκπεραίωσης του αιτήµατος, υπολογίζεται από την κατάθεση της σχετικής αίτησης στην αρµόδια Υπηρεσία µε την προϋπόθεση ότι αυτή συνοδεύεται από το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Χρόνος διεκπεραίωσης: έως 50 ημέρες

Αριθμός αιτήματος: 398
Τελευταία ενημέρωση: 06-07-2022

Οδηγίες - παρατηρήσεις

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ:

1.Υποβολή αίτησης στην αρμόδια Υπηρεσία.

2. Πραγματοποίηση διοικητικού ελέγχου των κατατεθειμένων δικαιολογητικών.

3. Αυτοψία της αρμόδιας Επιτροπής.

4. Χορήγηση της άδειας με ισχύ 5 ετών.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ –ΟΔΗΓΙΕΣ:

1. Προϋποθέσεις για το κατάστημα Λιανικής Πώλησης Φαρμάκων:

  • Να αποτελεί αυτοτελή ανεξάρτητο χώρο εμβαδού τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) τ.μ. και να βρίσκεται στο ισόγειο.
  • Να διαθέτει ως αποθήκη ιδιαίτερη αίθουσα στο ισόγειο, ανώγειο ή υπόγειο που να αποτελεί ένα κτίσμα μετά του ισογείου του καταστήματος. Η αποθήκη πρέπει να είναι κατάλληλη για την αποθήκευση ποσοτήτων κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων, ανάλογων με την κίνηση του κυρίως καταστήματος.
  • Να έχει επαρκή φυσικό και τεχνητό φωτισμό, αερισμό και ύψος σύμφωνα με τον ΓΟΚ.
  • Να πληροί όλες τις προϋποθέσεις του Υγειονομικού Κανονισμού ως προς την ύδρευση, αποχέτευση, χώρους υγιεινής, κ.λ.π.
  • Να εξασφαλίζει το ανενόχλητο των περιοίκων και το ακίνδυνο της παραμονής των εργαζομένων και των συναλλασσομένων.
  • Να διαθέτει σύστημα πυρασφάλειας ή επαρκή μέσα πυρόσβεσης
  • Να διαθέτει ηλεκτρικό ψυγείο για τη συντήρηση των ευπαθών στη συνήθη θερμοκρασία προϊόντων π.χ. εμβόλια κ.λ.π.
  • Να υπάρχει στην πρόσοψη του καταστήματος και σε εμφανές σημείο πινακίδα με το σήμα V σε κύκλο διαμέτρου τουλάχιστον εβδομήντα (70) εκατοστών σε πράσινο χρώμα. Επίσης να υπάρχει η ένδειξη ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ.

2. Σε περίπτωση που ο υπεύθυνος επιστήμονας είναι άλλος από τον δικαιούχο της άδειας (Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο) τα δικαιολογητικά:

α) των παραγράφων με αριθμό 1, 2, 3, 4, 6 και 7 αφορούν στο δικαιούχο και

β) των παραγράφων 4, 5, 6 και 7 αφορούν στον υπεύθυνο επιστήμονα.

Δικαιολογητικά

1. Αίτηση (ΠΚ-ΚΑΦ-12)

2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο πτυχίου Κτηνιατρικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή πτυχίου ΚΑΤΕΕ του άρθρου 5 του ΠΔ 463/1987 (ΦΕΚ 216 Α΄) ή πτυχίου ΑΤΕΙ του άρθρου 4 του ΠΔ 109/1989 (ΦΕΚ 47 α΄) ή ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος, αντίστοιχων ειδικοτήτων, σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στην Ελλάδα, εφόσον απαιτείται, ή πτυχίου Φαρμακευτικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, του υπεύθυνου επιστήμονα.

3. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο (από όπου προκύπτει η ελληνική ιθαγένεια ή η υπηκοότητα ενός από τα Κράτη - μέλη της Ε.Ε του επιστημονικού υπευθύνου).

4. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (εφόσον απαιτείται).

5. Πιστοποιητικό Στρατολογικής κατάστασης ενιαίου τύπου (αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την υπηρεσία μας).

6. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου (αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την υπηρεσία μας).

7. Υπεύθυνη Δήλωση του υπευθυνου επιστήμονα στην οποία δηλώνεται ότι: «Δεν κατέχει έμμισθη θέση στο Δημόσιο ή σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Π.Δ.) ή Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), ούτε έχει άλλη απασχόληση σχετική με το αντικείμενο του επαγγέλματός του».

8. Υπεύθυνη Δήλωση του υπεύθυνου επιστήμονα στην οποία δηλώνεται ότι: «δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή ή δεν έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, εγκλήματα κατά των ηθών, συκοφαντική δυσφήμιση για πράξεις που έχουν σχέση με την άσκηση του επαγγέλματος, κιβδηλεία, παραχάραξη και παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5 και 12 του ν. 1729/1987 (ΦΕΚ 144 Α΄), όπως ισχύει, και καθ΄υποτροπή του άρθρου 11 του ίδιου νόμου ή δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή καθ΄υποτροπή για πλημμέλημα για το οποίο επιβλήθηκε η στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων.»

9. Αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης του καταστήματος (TAXIS) ή του νόμιμου τίτλου κυριότητας του ενδιαφερομένου και πιστοποιητικό μεταγραφής αυτού στα δημόσια βιβλία μεταγραφών.

10. Σχέδια κάτοψης του καταστήματος, σφραγισμένα από ιδιώτη μηχανικό, μαζί με το στέλεχος της οικοδομικής αδείας που τα συνοδεύει.

11. Βεβαίωση ιδιώτη μηχανικού περί μη αυθαιρέτων κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί αυθαιρέτων.

12. Βεβαίωση ενεργητικής προστασίας από την Πυροσβεστική σε ισχύ.

Νομοθεσία

Άρθρα 5,6,7 και 8 του Ν.2538/1997 ΦΕΚ Α’ 242/01-12-1997,

άρθρο 22 του Ν.2945/2001 ΦΕΚ Α' 223/08-10-2001 ,

άρθρο 21 του Ν.3698/2008 ΦΕΚ Α' 198/02-10-2008,

ΝΟΜΟΣ 3955/2011 ΦΕΚ Α' 89 άρθρο 10,

KYA 307752/2010 (ΦΕΚ 1865/Β΄/2010),

ΚΥΑ 375/133799/2014 (ΦΕΚ 2921/Β΄/30-10-2014)

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής ΠΕ


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Πλάτωνος 67, Μέσα Κατσαμπάς

Για περισσότερες πληροφορίες

Κοκολάκη Ειρήνη,

Τηλ. : 2810331620

e-mail: d.ktin.kaf@crete.gov.gr