Άδεια Λειτουργίας Καταστήματος Χονδρικής Πώλησης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων ΠΚ-ΚΑΦ-13

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΠΚ-ΚΑΦ -13

Χρόνος διεκπεραίωσης: έως 50 ημέρες

Αριθμός αιτήματος: 399
Τελευταία ενημέρωση: 29-06-2022

Οδηγίες - παρατηρήσεις

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ:

1. Υποβολή της αιτήσεως με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

2. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής ελέγχου διαπίστωσης συνδρομής ή μη των όρων και προϋποθέσεων.( Άρθρο 6 παρ 5 του Ν.2538/1997 ΦΕΚ Α’ 01/12/1997)

3. Αυτοψία τριμελούς Επιτροπής :α) τις κτιριακές εγκαταστάσεις, β) την καταλληλότητα των χώρων πώλησης των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων, γ) τον εξοπλισμό που διαθέτει, δ)τον τρόπο λειτουργίας του καταστήματος και ε) τα υποβεβλημένα σχετικά δικαιολογητικά.

4. Έκδοση εισηγητικής έκθεσης τριμελούς Επιτροπής.

5. Σύνταξη εγγράφου Άδειας Λειτουργίας (Άρθρο 5 παρ 1 του Ν.2538/1997 ΦΕΚ Α’ 01/12/1997)

6. Υπογραφή άδειας λειτουργίας από τον Περιφερειάρχη

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ- ΟΔΗΓΙΕΣ

Τα καταστήματα χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων (ΚΦΠ) πωλούν αποκλειστικά χονδρικώς ΚΦΠ σε:

α. Δημόσιο και ΝΠΔΔ

β. Καταστήματα λιανικής και χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων

γ. Φαρμακεία

δ. Κτηνιατρικά Γραφεία Παραγωγικών Ζώων (ΚΓΠΖ),

ε. Ιδιωτικά Κτηνιατρεία/Κλινικές ζώων

στ. Εργοστάσια-εργαστήρια παραγωγής φαρµακούχων ζωοτροφών που έχουν λάβει σχετική άδεια από τον ΕΟΦ μόνο φαρµακούχα προμείγματα.

ζ. Συνεταιριστικούς φορείς (στο Κτηνιατρικό Γραφείο του υπευθύνου κτηνιάτρου)

Δικαιολογητικά

Αίτηση του ενδιαφερομένου για τη χορήγηση άδειας χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

1. Σχέδιο κάτοψης του καταστήματος με τις διαστάσεις αυτού,

2. Βεβαίωση της οικείας πολεοδομικής αρχής ότι το κατάστημα δεν είναι αυθαίρετο και δεν περιλαμβάνει αυθαίρετες κατασκευές ή προσθήκες, καθώς και ότι επιτρέπεται η συγκεκριμένη χρήση,

3. Αντίγραφο θεωρημένου από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. συμφωνητικού μίσθωσης του καταστήματος ή τίτλου κτήσης του ενδιαφερομένου και πιστοποιητικό μεταγραφής του,

4. Βεβαίωση της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ότι το κατάστημα διαθέτει σύστημα πυρασφάλειας ή επαρκή μέσα πυρόσβεσης,

5. Κατάλληλους και επαρκείς χώρους και εξοπλισμό, ήτοι: α) ισόγειο κατάστημα διαστάσεων τουλάχιστον 40 τ.μ., β) ιδιαίτερη αίθουσα αποθήκευσης σε άμεση επικοινωνία με το ισόγειο κατάστημα, κατάλληλη για την αποθήκευση επαρκών ποσοτήτων κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων, γ) να διαθέτει κατάλληλο φυσικό ή τεχνητό φωτισμό, θερμοκρασία, αερισμό και ύψος σύμφωνα με τον ΓΟΚ, δ) να πληροί όλες τις προϋποθέσεις του Υγειονομικού Κανονισμού ως προς την ύδρευση, αποχέτευση, χώρους υγιεινής, κλπ., ε) να διαθέτει ηλεκτρικό ψυγείο για τη συντήρηση των ευπαθών στη συνήθη θερμοκρασία προϊόντων π.χ. εμβόλια κλπ., στ) εφόσον στο κατάστημα διακινούνται και φάρμακα ανθρώπινης χρήσης, οι προβλεπόμενοι χώροι πρέπει να διαχωρίζονται σαφώς.

6. Φωτοαντίγραφο πτυχίου Κτηνιατρικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή πτυχίου Φαρμακευτικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής.

7. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για την Ελλάδα

8. Φωτοαντίγραφο Δ.Α.Τ. ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου ώστε να προκύπτει ότι έχει την ελληνική ιθαγένεια ή την υπηκοότητα ενός από τα Κράτη – Μέλη της ΕΕ.

9. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (για άνδρες)

10. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.

11. Υπεύθυνη Δήλωση του υπεύθυνου επιστήμονα ότι:δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, εγκλήματα κατά των ηθών, συκοφαντική δυσφήμιση για πράξεις που έχουν σχέση με την άσκηση του φαρμακευτικού ή κτηνιατρικού επαγγέλματος, κιβδηλεία, παραχάραξη, παράβαση των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 1729/1987(ΦΕΚ 144 Α΄) και καθ’ υποτροπή του άρθρου 11 του ίδιου νόμου ή δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για πλημμέλημα για το οποίο επιβλήθηκε η στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων ή δεν έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για κάποιο από τα παραπάνω αδικήματα και δεν κατέχει έμμισθη θέση στο Δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

12. Σε περίπτωση που ο υπεύθυνος επιστήμονας είναι άλλος από τον δικαιούχο της άδειας (Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο) τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 1, 2, 3, 4,5, 7, 8, 9 και 10 αφορούν το δικαιούχο και τα δικαιολογητικά της περίπτωσης 6, 7 , 8, 9,10 και 11 αφορούν τον υπεύθυνο επιστήμονα.

Νομοθεσία

Άρθρο 6 του Ν. 2538/1997(ΦΕΚ 242 Α) ,

Άρθρο 22 του Ν. 3698/2008,

Άρθρο 64 της αριθ. 282371/2006 ΚΥΑ,

Αριθ 375/133799/2014 ΚΥΑ ,

αριθμ. 282371/ 16-6-2006 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 731)

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής ΠΕ


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Πλάτωνος 67, Μέσα Κατσαμπάς

Για περισσότερες πληροφορίες

: Κοκολάκη Ειρήνη,

Τηλ. : 2810331620

e-mail: d.ktin.kaf@crete.gov.gr