Εγγραφή σε μητρώα εμπειροτεχνών

Αριθμός αιτήματος: 400
Τελευταία ενημέρωση: 18-07-2024

Δικαιολογητικά

Α) Αίτηση του ενδιαφερομένου που αναφέρεται η Ειδικότητα του (Εμπειροτέχνης, Εργοδηγός, Πτυχ. ΤΕΙ κ.λ.π.), καθώς και η κατηγορία ή οι επί μέρους εργασίες για τις οποίες ζητείται η εγγραφή (παρέχεται έντυπη από την Υπηρεσία ή στο σύνδεσμο παρακάτω)

Β) Δύο (2) φωτογραφίες

Γ) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας

Δ) Φωτοαντίγραφο πτυχίου επικυρωμένο (για τις ειδικότητες που απαιτείται από το νόμο) (προκειμένου για ανανέωση προσκομίζεται και η αρχική βεβαίωση εγγραφής στο Νομαρχιακό Μητρώο Ν. Χανίων)

Ε) Βεβαίωση από την Οικονομική Εφορία Χανίων Έναρξης Άσκησης Επιτηδεύματος ( για την Νέα Έγγραφή) ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των τελευταίων τιμολογίων (για την ανανέωση εγγραφής)

ΣΤ) Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 που να γράφει:

«Ασκώ ατομική επιχείρηση σαν φυσικό πρόσωπο»

1. Δεν είμαι γραμμένος στα Μητρώα άλλης Νομαρχίας

2. Δεν εκκρεμεί αίτηση για εγγραφή σε καμία Νομαρχία

3. Δεν στελεχώνω επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ

4. Δεν είμαι υπάλληλος του Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα ούτε Συνταξιούχος

5. Δεν τελώ υπό πτώχευση ή αναγκαστική διαχείριση.

Ζ) Πιστοποιητικά Κατασκευαστικής Εμπειρίας

α. Για έργα Δημόσιου τομέα :

Βεβαίωση ή πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής στην οποία θα αναφέρεται ο τίτλος του έργου, η κατηγορία του, η τελική ή εκτελεσθείσα δαπάνη, ο ανάδοχος, η ιδιότητα του ενδιαφερομένου και το είδος της απασχόλησής του, ο χρόνος κατασκευής του έργου και οποιοδήποτε άλλο διευκρινιστικό στοιχείο.

β. Για Ιδιωτικά έργα :

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του κυρίου του έργου και του επιβλέποντος τεχνικού, επικυρωμένο αντίγραφο της οικοδομικής άδειας όπου απαιτείται, έγγραφα νομιμοποίησης των υπογραφόντων τις Υ.Δ. , όταν ο υπογράφων είναι εκπρόσωπος του Κυρίου του έργου, ιδιωτικά συμφωνητικά θεωρημένα από την εφορία, τιμολόγια ή δελτία παροχής υπηρεσιών, εργολαβικά, σε περίπτωση αντιπαροχής, ή κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τις πραγματοποιηθείσες εργασίες.

Η) Καταστατικό ίδρυσης και τυχόν τροποποιήσεις του και έγγραφα νομιμοποίησης εκπροσώπων, σε περίπτωση που η αιτούσα είναι Ομόρρυθμη ή Ετερόρρυθμη Εταιρεία, που θα φαίνεται ότι το πρόσωπο που ασκεί την επιχείρηση συμμετέχει κατά 51% τουλάχιστον στα κέρδη και ζημιές.

Όλα τα παραπάνω έγγραφα θα είναι πρωτότυπα ή αντίγραφα νόμιμα επικυρωμένα και οι Δηλ. Ν. 1599/86 πρωτότυπες θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής τους

ΟΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ

Α. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΗΓΟΥΣ

α) 3 χρόνια μέχρι 21.000,00 €

β) 6 « « 33.000,00 €

γ) 9 « « 45.000,00 €

δ) 12 « « 56.000,00 €

Β. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

α) 3 χρόνια μέχρι 18.000,00 €

β) 6 « « 30.000,00 €

γ) 9 « « 42.000,00 €

δ) 12 « « 53.000,00 €

Γ. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΕΣ

α) 5 χρόνια μέχρι 18.000,00 €

β) 8 « « 30.000,00 €

γ) 11 « « 42.000,00 €

δ) 14 « « 53.000,00 €

Δ. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ

3 χρόνια από την λήψη του πτυχίου προϋπολογισμού μέχρι 47.000,00 €


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Κτίριο: Κεντρικό κτίριο   Δ/νση: Πλατεία Ελευθερίας 1

Για περισσότερες πληροφορίες