Δήλωση έναρξης λειτουργίας εκμετάλλευσης χοιροειδών - Απόδοση κωδικού αριθμού εκμετάλλευσης χοιροειδών ΠΚ-ΚΑΦ-18

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΠΚ-ΚΑΦ-18

Ο χρόνος διεκπεραίωσης του αιτήματος, υπολογίζεται από την κατάθεση της σχετικής αίτησης στην αρμόδια Υπηρεσία µε την προϋπόθεση ότι αυτή συνοδεύεται από το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών

Χρόνος διεκπεραίωσης: έως 50 ημέρες

Αριθμός αιτήματος: 408
Τελευταία ενημέρωση: 06-07-2022

Οδηγίες - παρατηρήσεις

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ:

Για να αποκτήσει κάποιο φυσικό η νομικό πρόσωπο στην κατοχή του χοιροειδή, πρέπει να έχει προηγηθεί η απόδοση κωδικού αριθμού και η καταχώρηση της εκμετάλλευσης στην οποία προτίθεται να διατηρήσει ζώα.

Ο κωδικός αριθμός εκμετάλλευσης αποδίδεται μετά από τη κατάθεση «Αίτησης- Δήλωσης καταγραφής έναρξης λειτουργίας εκμετάλλευσης χοιροειδών» στις οικίες κτηνιατρικές αρχές.

Ακολουθεί διοικητικός έλεγχος των εγγράφων και η Διαδικασία ολοκληρώνεται με την καταχώρηση της εκμετάλλευσης στην Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων του ΥΠ.Α.Α.Τ. και με την παραλαβή υπογεγραμμένου από τον κτηνίατρο της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής αντιγράφου της δήλωσης καταγραφή εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ- ΟΔΗΓΙΕΣ:

Η απόδοση κωδικού αριθμού και η καταχώρηση στα μητρώα των οικείων κτηνιατρικών αρχών αφορά όλες τις εκμεταλλεύσεις χοιροειδών που εκτρέφονται/διατηρούνται για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς ή/και για την παραγωγή προϊόντων για ιδιωτική οικιακή κατανάλωση, ανεξάρτητα του μεγέθους του ζωικού κεφαλαίου.

Δικαιολογητικά

1. Αίτηση - δήλωση καταγραφής εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων.

2. Έγκριση ίδρυσης κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης από το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης.

3. Φωτοτυπία Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

4. Έγγραφο από την αρμόδια ΔΟΥ για την διασταύρωση της μόνιμης κατοικίας και του Α.Φ.Μ.

5. Έντυπο «Μητρώο Χοιροειδών»

6. Έντυπο «Μητρώο φαρμακευτικής αγωγής»

Νομοθεσία

ΚΑΝ. 21/2004,

Ν.4711/2020 (ΦΕΚ 145Α΄),

Ν.4235/2014,

ΚΥΑ 297286/2005 (ΦΕΚ 1170Β΄)

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής ΠΕ


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Πλάτωνος 67, Μέσα Κατσαμπάς

Για περισσότερες πληροφορίες

Κοκολάκη Ειρήνη,

Τηλ. : 2810331620

e-mail: d.ktin.kaf@crete.gov.gr

· ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΗΜΙΟΥ

Aρμόδιος υπάληλος: Μιχαλομανωλάκη Ιωάννα

Τηλ.: 2893031234

e-mail: michalomanolaki@crete.gov.gr

· ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ

Αρμόδιος υπάλληλος: Καραπίδης Ιωάννης

Τηλ.:2891031219

e-mail: karapidis@crete.gov.gr

· ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΟΙΡΩΝ

Αρμόδιος υπάλληλος: Γιαννετάκη Τιμοθέη, Παπαγεωργίου Αναστασία

Τηλ.:2892022337

e-mail: giannetaki@crete.gov.gr papageorgiou@crete.gov.gr