Εξαγορά τμήματος βοσκοτόπου που άλλαξε χρήση σε γεωργική -Άρθρου 24 του Ν 4061-2012

Η υποβολή της αίτησής σας μπορεί να πραγματοποιηθεί με επίσκεψη στην Υπηρεσία και ψηφιακά. Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στις καρτέλες Πρόσβαση & Επικοινωνία και Ψηφιακή υποβολή.

Χρόνος διεκπεραίωσης: 50 ημέρες

Αριθμός αιτήματος: 414
Τελευταία ενημέρωση: 30-06-2022

Δικαιολογητικά

1. Τοπογραφικό διάγραμμα (σε αναλογική και ψηφιακή μορφή) συντεταγμένο από ιδιώτη Μηχανικό στο ελληνικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς (Ε.Γ.Σ.Α. ΄87) , το οποίο θα περιλαμβάνει :

  • Πίνακα συντεταγμένων των κορυφών του ακινήτου σε Ε.Γ.Σ.Α. ΄87 και στο δίκτυο διανομής
  • Συσχέτιση του ακινήτου με απόσπασμα του κυρωμένου διαγράμματος διανομής
  • Συσχέτιση του ακινήτου με το υπόβαθρο του Εθνικού Κτηματολογίου, σε περιοχές που έχουν ενταχθεί
  • Αποτύπωση του περιγράμματος τυχόν υπάρχοντος αυθαιρέτου κτίσματος με περιμετρικές διαστάσεις και αποστάσεις από τα όρια του κατεχόμενου ακινήτου, ορισμένο με ορθογώνιες συντεταγμένες στο κρατικό σύστημα συντεταγμένων
  • Αναγραφή όρων δόμησης της περιοχής
  • Δήλωση μηχανικού
  • Απόσταση του ακινήτου από θάλασσα και συσχέτιση με τυχόν καθορισμένη γραμμή αιγιαλού και παραλίας

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΕ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

· Αποτύπωση ομόρων ακινήτων με υλοποιημένα όρια

· Περίγραμμα του οικοδομικού τετραγώνου και τους δρόμους που το περιβάλλουν με τα πλάτη και τις ονομασίες τους , σύμφωνα με το ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο με προσδιορισμένες τις ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές

· Απόσπασμα του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και της τυχόν πράξης εφαρμογής και τα στοιχεία αυτής

ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΕ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

· Οδοιπορικό σκαρίφημα που απεικονίζει το γήπεδο με αποστάσεις από κοντινά σημεία (εκκλησίες , δημόσιους δρόμους κλπ) κατά τρόπο που η Υπηρεσία να το εντοπίσει στο έδαφος , καθώς και απόσπασμα χάρτη Γ.Υ.Σ. και ορθοφωτοχάρτη (όπου υπάρχει) με ένδειξη της θέσης του ακινήτου σ’ αυτόν. Σε περίπτωση ακινήτου που βρίσκεται σε οικισμό συμπεριλαμβάνεται και σχέδιο καθορισμού ορίων του οικισμού με ένδειξη της θέσης του κατεχόμενου ακινήτου

2. Βεβαίωση αρμόδιας δασικής υπηρεσίας για το μη δασικό χαρακτήρα του ακινήτου (σε περίπτωση ακινήτου σε εκτός σχεδίου περιοχή)

3. Βεβαίωση της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας σχετικά με την υπαγωγή ή μη του ακινήτου σε καθεστώς προστασίας

4. Βεβαίωση αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών ότι το ακίνητο δεν βρίσκεται σε ζώνη αιγιαλού και παραλίας (σε περίπτωση ακινήτου σε παραθαλάσσια ή παρόχθια περιοχή)

5. Αποδεικτικά στοιχεία για την ιδιότητα του αιτούντος ως αγρότη.

6. Αποδεικτικά στοιχεία για την αλλαγή χρήσης τμήματος του συγκεκριμένου βοσκοτόπου πριν την 5-6-1993 και ότι εξακολουθεί να ασκεί τη γεωργική χρήση μέχρι σήμερα. Σε περίπτωση που η αλλαγή χρήσης του βοσκοτόπου σε γεωργική έγινε νόμιμα, να προσκομιστεί η άδεια της αρμόδιας Αρχής.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Σε κάθε περίπτωση η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τον αιτούντα ή άλλες Υπηρεσίες πρόσθετα στοιχεία για τη διαμόρφωση της ορθής κρίσης της.


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Πλαστήρα 100

Για περισσότερες πληροφορίες 2813407946, 947, ΚΟΥΒΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΓΙΡΒΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

kouvidakie@crete.gov.gr, girvalakis-g@crete.oov.gr