ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ - Εξαγορά Τμήματος Βοσκοτόπου που Άλλαξε Χρήση σε Γεωργική (Άρθρο 24 του Ν. 4061/12)

Προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τη διαδικασία και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εξαγορά τμήματος Βοσκοτόπου που άλλαξε χρήση (σε Γεωργική) σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4061/12, δείτε "Αναλυτική Περιγραφή".

Η υποβολή της αίτησής σας μπορεί να πραγματοποιηθεί με επίσκεψη στην Υπηρεσία ή ψηφιακά.

Χρόνος διεκπεραίωσης: Πενήντα (50) ημέρες από την κατάθεση στην Υπηρεσία της σχετικής αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο.

Αριθμός αιτήματος: 414
Τελευταία ενημέρωση: 14-03-2024

Οδηγίες - παρατηρήσεις

ΒΗΜΑ 1ο: Κατεβάστε, συμπληρώστε και υπογράψτε το σχετικό έντυπο της Αίτησης.

ΒΗΜΑ 2ο: Εξασφαλίστε όλα τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.

ΒΗΜΑ 3ο: Υποβάλετε το αίτημά σας καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ώς συνημμένα, στην αρμόδια Υπηρεσία.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Εφόσον το αίτημα υποβληθεί ψηφιακά, τόσο η αίτηση (υπογεγραμμένη) όσο και τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν θα πρέπει να κατατεθούν σε μορφή pdf. Για ψηφιακή υποβολή, από το site της Περιφέρειας Κρήτης επιλέξτε «Ψηφιακές Υπηρεσίες» και στη συνέχεια «Online Αιτήματα».

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, υπεύθυνος επεξεργασίας για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στην αίτησή σας, είναι η Περιφέρεια Κρήτης. Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αφορά αποκλειστικά και μόνο την εκτέλεση των κατά νόμο αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας. Πρόσβαση στα δεδομένα αυτά μπορεί να αποκτήσει κάθε πολίτης υπό τους όρους του άρθρου 5 του Ν.2690/1999 σε συνδυασμό με τον Κανονισμό Πληροφόρησης Πολιτών της Περιφέρειας Κρήτης. Τα δεδομένα αποθηκεύονται για το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο για την επεξεργασία του αιτήματος του πολίτη και στη συνέχεια για σκοπούς αρχειοθέτησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει δικαίωμα (α) πρόσβασης στα δεδομένα που το αφορούν (β) να ζητήσει την διόρθωσή τους, τον περιορισμό της επεξεργασίας τους καθώς και την λήψη αντιγράφων σε κοινώς αναγνώσιμο μορφότυπο (δικαίωμα στην φορητότητα των δεδομένων), σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Κάθε θιγόμενος έχει δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Δικαιολογητικά

1. Τοπογραφικό διάγραμμα (σε αναλογική και ψηφιακή μορφή) συντεταγμένο από ιδιώτη Μηχανικό στο ελληνικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς (Ε.Γ.Σ.Α. ΄87) , το οποίο θα περιλαμβάνει :

  • Πίνακα συντεταγμένων των κορυφών του ακινήτου σε Ε.Γ.Σ.Α. ΄87 και στο δίκτυο διανομής
  • Συσχέτιση του ακινήτου με απόσπασμα του κυρωμένου διαγράμματος διανομής
  • Συσχέτιση του ακινήτου με το υπόβαθρο του Εθνικού Κτηματολογίου, σε περιοχές που έχουν ενταχθεί
  • Αποτύπωση του περιγράμματος τυχόν υπάρχοντος αυθαιρέτου κτίσματος με περιμετρικές διαστάσεις και αποστάσεις από τα όρια του κατεχόμενου ακινήτου, ορισμένο με ορθογώνιες συντεταγμένες στο κρατικό σύστημα συντεταγμένων
  • Αναγραφή όρων δόμησης της περιοχής
  • Δήλωση μηχανικού
  • Απόσταση του ακινήτου από θάλασσα και συσχέτιση με τυχόν καθορισμένη γραμμή αιγιαλού και παραλίας

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΕ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

· Αποτύπωση ομόρων ακινήτων με υλοποιημένα όρια

· Περίγραμμα του οικοδομικού τετραγώνου και τους δρόμους που το περιβάλλουν με τα πλάτη και τις ονομασίες τους , σύμφωνα με το ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο με προσδιορισμένες τις ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές

· Απόσπασμα του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και της τυχόν πράξης εφαρμογής και τα στοιχεία αυτής

ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΕ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

· Οδοιπορικό σκαρίφημα που απεικονίζει το γήπεδο με αποστάσεις από κοντινά σημεία (εκκλησίες , δημόσιους δρόμους κλπ) κατά τρόπο που η Υπηρεσία να το εντοπίσει στο έδαφος , καθώς και απόσπασμα χάρτη Γ.Υ.Σ. και ορθοφωτοχάρτη (όπου υπάρχει) με ένδειξη της θέσης του ακινήτου σ’ αυτόν. Σε περίπτωση ακινήτου που βρίσκεται σε οικισμό συμπεριλαμβάνεται και σχέδιο καθορισμού ορίων του οικισμού με ένδειξη της θέσης του κατεχόμενου ακινήτου

2. Βεβαίωση αρμόδιας δασικής υπηρεσίας για το μη δασικό χαρακτήρα του ακινήτου (σε περίπτωση ακινήτου σε εκτός σχεδίου περιοχή)

3. Βεβαίωση της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας σχετικά με την υπαγωγή ή μη του ακινήτου σε καθεστώς προστασίας

4. Βεβαίωση αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών ότι το ακίνητο δεν βρίσκεται σε ζώνη αιγιαλού και παραλίας (σε περίπτωση ακινήτου σε παραθαλάσσια ή παρόχθια περιοχή)

5. Αποδεικτικά στοιχεία για την ιδιότητα του αιτούντος ως αγρότη.

6. Αποδεικτικά στοιχεία για την αλλαγή χρήσης τμήματος του συγκεκριμένου βοσκοτόπου πριν την 5-6-1993 και ότι εξακολουθεί να ασκεί τη γεωργική χρήση μέχρι σήμερα. Σε περίπτωση που η αλλαγή χρήσης του βοσκοτόπου σε γεωργική έγινε νόμιμα, να προσκομιστεί η άδεια της αρμόδιας Αρχής.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Σε κάθε περίπτωση η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τον αιτούντα ή άλλες Υπηρεσίες πρόσθετα στοιχεία για τη διαμόρφωση της ορθής κρίσης της.


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Πλαστήρα 100

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνστε στα αρμόδια στελέχη της Υπηρεσίας:

κα Κουβιδάκη Ελένη, τηλ. 2813 407946, e-mail kouvidakie@crete.gov.gr και

κο Γιρβαλάκη Γεώργιο, τηλ. 2813 407947, e-mail girvalakis-g@crete.gov.gr

ή στο τηλεφωνικό κέντρο της Υπηρεσίας, τηλ. 2813 407955, e-mail daa-her@crete.gov.gr