Παραχώρηση ακίνητου κατάχρηση έναντι τμήματος κατόπιν δημοπρασίας

Η υποβολή της αίτησής σας μπορεί να πραγματοποιηθεί με επίσκεψη στην Υπηρεσία και ψηφιακά. Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στις καρτέλες Πρόσβαση & Επικοινωνία και Ψηφιακή υποβολή.

Χρόνος διεκπεραίωσης: 50 ημέρες

Αριθμός αιτήματος: 416
Τελευταία ενημέρωση: 30-06-2022

Προϋποθέσεις

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Τοπογραφικό διάγραμμα (σε αναλογική και ψηφιακή μορφή) συντεταγμένο από ιδιώτη Μηχανικό στο ελληνικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς (Ε.Γ.Σ.Α. ΄87) , το οποίο θα περιλαμβάνει :

  • Πίνακα συντεταγμένων των κορυφών του ακινήτου σε Ε.Γ.Σ.Α. ΄87 και στο στο σύστημα συντεταγμένων της εργασίας (διανομή, αναδασμός κλπ).
  • Συσχέτιση του ακινήτου με απόσπασμα του κυρωμένου διαγράμματος διανομής
  • Συσχέτιση του ακινήτου με το υπόβαθρο του Εθνικού Κτηματολογίου, σε περιοχές που έχουν ενταχθεί
  • Ένδειξη περιγράμματος μελλοντικού κτηρίου που θα απαιτηθεί για τη συγκεκριμένη χρήση με περιμετρικές διαστάσεις και αποστάσεις από τα όρια του ακινήτου
  • Αναγραφή όρων δόμησης της περιοχής
  • Υπολογισμοί επιτρεπόμενης και αιτούμενης κάλυψης – δόμησης – όγκου.
  • Δήλωση μηχανικού
  • Απόσταση του ακινήτου από θάλασσα και συσχέτιση με τυχόν καθορισμένη γραμμή αιγιαλού και παραλίας καθώς και βεβαίωση για το αν το ακίνητο ανήκει σε προστατευόμενες περιοχές των άρθρων 8 και 19 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160).

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΕ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

· Αποτύπωση ομόρων ακινήτων με υλοποιημένα όρια

· Περίγραμμα του οικοδομικού τετραγώνου και τους δρόμους που το περιβάλλουν με τα πλάτη και τις ονομασίες τους , σύμφωνα με το ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο με προσδιορισμένες τις ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές

· Απόσπασμα του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και της τυχόν πράξης εφαρμογής και τα στοιχεία αυτής

ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΕ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Οδοιπορικό σκαρίφημα κατά τρόπο που η Υπηρεσία να μπορεί να το εντοπίσει στο έδαφος, καθώς και απόσπασμα χάρτη Γ.Υ.Σ. και ορθοφωτοχάρτη (όπου υπάρχει) με ένδειξη της θέσης του ακινήτου σ’ αυτόν. Σε περίπτωση ακινήτου που βρίσκεται σε οικισμό συμπεριλαμβάνεται και σχέδιο καθορισμού ορίων του οικισμού με ένδειξη της θέσης του κατεχόμενου ακιν

Δικαιολογητικά

1. Τοπογραφικό διάγραμμα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές

2. Επικυρωμένο αντίγραφο ταυτότητας αιτούντος , σε περίπτωση που η αίτηση δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως

( άρθρο 3 παρ. 4 του Ν. 2690/1999)

3. Κτηματολογικό φύλλο και απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Πλαστήρα 100

Για περισσότερες πληροφορίες 2813407946, 947, ΚΟΥΒΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΓΙΡΒΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

kouvidakie@crete.gov.gr, girvalakis-g@crete.oov.gr