ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ - Χορήγηση Τίτλου Κυριότητας Διανομής/Αναδασμού

Προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τη διαδικασία και απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση Τίτλου Κυριότητας Διανομής/Αναδασμού, δείτε "Αναλυτική Περιγραφή".

Η υποβολή της αίτησής σας μπορεί να πραγματοποιηθεί με επίσκεψη στην Υπηρεσία ή ψηφιακά.

Χρόνος διεκπεραίωσης: Πενήντα (50) ημέρες από την κατάθεση στην Υπηρεσία της σχετικής αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο.

Αριθμός αιτήματος: 426
Τελευταία ενημέρωση: 14-03-2024

Οδηγίες - παρατηρήσεις

ΒΗΜΑ 1ο: Κατεβάστε και συμπληρώστε το έντυπο της Αίτησης.

ΒΗΜΑ 2ο: Εξασφαλίστε όλα τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.

ΒΗΜΑ 3ο: Υποβάλετε το αίτημά σας στην αρμόδια Υπηρεσία με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ώς συνημμένα. Εάν το αίτημα υποβληθεί ηλεκτρονικά δεν απαιτείται υπογραφή του εντύπου της Αίτησης καθώς η ταυτοποίηση γίνεται μέσω Taxisnet.

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, υπεύθυνος επεξεργασίας για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στην αίτησή σας, είναι η Περιφέρεια Κρήτης. Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αφορά αποκλειστικά και μόνο την εκτέλεση των κατά νόμο αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας. Πρόσβαση στα δεδομένα αυτά μπορεί να αποκτήσει κάθε πολίτης υπό τους όρους του άρθρου 5 του Ν.2690/1999 σε συνδυασμό με τον Κανονισμό Πληροφόρησης Πολιτών της Περιφέρειας Κρήτης. Τα δεδομένα αποθηκεύονται για το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο για την επεξεργασία του αιτήματος του πολίτη και στη συνέχεια για σκοπούς αρχειοθέτησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει δικαίωμα (α) πρόσβασης στα δεδομένα που το αφορούν (β) να ζητήσει την διόρθωσή τους, τον περιορισμό της επεξεργασίας τους καθώς και την λήψη αντιγράφων σε κοινώς αναγνώσιμο μορφότυπο (δικαίωμα στην φορητότητα των δεδομένων), σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Κάθε θιγόμενος έχει δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Παράβολα

Δεν απαιτούνται.

Δικαιολογητικά

α. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας δικαιούχου.

β. Επικυρωμένο αντίγραφο ταυτότητας αιτούντος, σε περίπτωση που η αίτηση δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως (άρθρο 3 παρ. 4 του Ν. 2690/1999).

γ. Επικυρωμένο αντίγραφο δικαστικής απόφασης, και

δ. Πιστοποιητικό περί μη άσκησης ενδίκων μέσων του αρμοδίου
δικαστηρίου, ή

- Πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας του οικείου Δήμου.
- Αντίγραφο τίτλου κυριότητας και πιστοποιητικό μεταγραφής του.


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Πλαστήρα 100

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνστε στα αρμόδια στελέχη της Υπηρεσίας:

κα Κουβιδάκη Ελένη, τηλ. 2813 407946, e-mail kouvidakie@crete.gov.gr και

κο Γιρβαλάκη Γεώργιο, τηλ. 2813 407947, e-mail girvalakis-g@crete.gov.gr

ή στο τηλεφωνικό κέντρο της Υπηρεσίας, τηλ. 2813 407955, e-mail daa-her@crete.gov.gr