Έγγραφο κυκλοφορίας - Υγειονομικό Πιστοποιητικό (βοοειδών μετακινούμενων στο εσωτερικό της χώρας) ΠΚ-ΥΖ-04

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : ΠΚ-ΥΖ - 04

Ο χρόνος διεκπεραίωσης του αιτήµατος, υπολογίζεται από την κατάθεση της σχετικής αίτησης στην αρµόδια Υπηρεσία µε την προϋπόθεση ότι αυτή συνοδεύεται από το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Χρόνος διεκπεραίωσης: Αυθημερόν

Αριθμός αιτήματος: 427
Τελευταία ενημέρωση: 06-07-2022

Οδηγίες - παρατηρήσεις

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ:

Τα βοοειδή που εγκαταλείπουν την εκμετάλλευση προέλευσής τους, μετακινούμενα για οποιοδήποτε σκοπό στο εσωτερικό της χώρας, συνοδεύονται από «Έγγραφο κυκλοφορίας –υγειονομικό πιστοποιητικό». Το έγγραφο κυκλοφορίας υγειονομικό πιστοποιητικό ισχύει για 5 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσής του.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ- ΟΔΗΓΙΕΣ:

Οι αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες μετά από τον έλεγχο και την πρωτοκόλληση των εγγράφων και πριν από την έκδοσή του υγειονομικού πιστοποιητικού διατηρούν το δικαίωμα να απαιτήσουν πρόσθετα δικαιολογητικά εφόσον το κρίνουν απαραίτητο.

Το έγγραφο κυκλοφορίας - υγειονομικό πιστοποιητικό συμπληρώνεται σε 4 αντίγραφα, υπογράφονται και σφραγίζονται πρωτότυπα (ένα εξ αυτών παραμένει στο αρχείο της εκδίδουσας κτηνιατρικής υπηρεσίας, ένα κατατίθεται στην αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία της οικίας Π.Ε. ή Περιφέρειας του τόπου προορισμού των ζώων, ένα συνοδεύει τα ζώα στον τόπο προορισμού και φυλάσσεται από τον παραλήπτη τους και ένα φυλάσσεται στο αρχείο της εκμετάλλευσης προέλευσής τους).

Σε κάθε περίπτωση, το έγγραφο κυκλοφορίας υγειονομικό πιστοποιητικό πρέπει να κατατίθεται από τον κάτοχο της εκμετάλλευσης βοοειδών στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή του τόπου προορισμού εντός 7 ημερών από την μετακίνηση των ζώων.

Δικαιολογητικά

για βοοειδή μετακινούμενα στο εσωτερικό της χώρας:

· που προορίζονται προς σφαγή:

1. Έγγραφο κυκλοφορίας – υγειονομικό πιστοποιητικό (έντυπο ΠΚ-ΥΖ-04)

2. Υπεύθυνη δήλωση παραγωγού με πληροφορίες απαραίτητες για την τροφική αλυσίδα.(έντυπο ΠΚ-ΥΖ-04 α)

· που προορίζονται προς Αναπαραγωγή/πάχυνση (πώληση- δωρεά βοοειδών)

1. Έγγραφο κυκλοφορίας – υγειονομικό πιστοποιητικό (έντυπο ΠΚ-ΥΖ-04)

2. Τιμολόγιο πώλησης ή αποδοχής δωρεάς από την αρμόδια ΔΟΥ στην περίπτωση πώλησης ή δωρεάς αιγοπροβάτων αντίστοιχα.

Νομοθεσία

ΚΑΝ. 21/2004,

ΚΑΝ.759/2009,

Ν 4711/2020 (ΦΕΚ145 Α΄),

Ν.4235/2014 (ΦΕΚ32 Α΄)

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής ΠΕ


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Πλάτωνος 67, Μέσα Κατσαμπάς

Για περισσότερες πληροφορίες

Κοκολάκη Ειρήνη,

Τηλ. : 2810331620

e-mail: d.ktin.kaf@crete.gov.gr

· ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΗΜΙΟΥ

Aρμόδιος υπάληλος: Μιχαλομανωλάκη Ιωάννα

Τηλ.: 2893031234

e-mail: michalomanolaki@crete.gov.gr

· ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ

Αρμόδιος υπάλληλος: Καραπίδης Ιωάννης

Τηλ.:2891031219

e-mail: karapidis@crete.gov.gr

· ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΟΙΡΩΝ

Αρμόδιος υπάλληλος: Γιαννετάκη Τιμοθέη, Παπαγεωργίου Αναστασία

Τηλ.:2892022337

e-mail: giannetaki@crete.gov.gr papageorgiou@crete.gov.gr