Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Κτηνιατρικής κλινικής ΠΚ-ΚΑΦ-09

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΠΚ-ΚΑΦ-09

ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: τριάντα (30) ευρώ

Ο χρόνος διεκπεραίωσης του αιτήµατος, υπολογίζεται από την κατάθεση της σχετικής αίτησης στην αρµόδια Υπηρεσία µε την προϋπόθεση ότι αυτή συνοδεύεται από το σύνολο των απαιτούµενων δικαιολογητικών. Σε περίπτωση παρόδου άπρακτης της προθεσµίας αυτής, οι εγκρίσεις θεωρούνται σιωπηρώς χορηγηθείσες, σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν. 4442/2016 και ο ενδιαφερόµενος µπορεί να ζητήσει από την αρµόδια διοικητική Αρχή τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης σιωπηρής έγκρισης. Η αρµόδια διοικητική Αρχή χορηγεί τη βεβαίωση σιωπηρής έγκρισης υπό τον όρο ότι ο φάκελος του αιτήµατος είναι πλήρης και έχουν υποβληθεί όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.

Χρόνος διεκπεραίωσης: έως 50 ημέρες

Αριθμός αιτήματος: 428
Τελευταία ενημέρωση: 06-07-2022

Οδηγίες - παρατηρήσεις

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ:

1. Υποβολή αιτήµατος χορήγησης έγκρισης λειτουργίας κτηνιατρείου σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 4 και 6 του Ν. 604/1977 στην αρµόδια Διοικητική Αρχή της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία πρόκειται να λειτουργήσει το κτηνιατρείο από τον ενδιαφερόµενο ή µε εξουσιοδότηση αυτού.

2. Η αρµόδια διοικητική Αρχή, µετά τη λήψη όλων των απαιτούµενων από την κείµενη νοµοθεσία, δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι απαιτούµενες προϋποθέσεις, προβαίνει στις προβλεπόµενες από τις κείµενες διατάξεις, διαδικασίες και ελέγχους, µε σκοπό τη διαπίστωση της συνδρομής αυτών, για τη χορήγηση ή µη έγκρισης ίδρυσης ή λειτουργίας κτηνιατρικής κλινικής.

3. Η προαναφερόμενη διαδικασία ολοκληρώνεται µε την χορήγηση σχετικής έγκρισης από την αρµόδια διοικητική Αρχή, εντός πενήντα (50) ηµερών από την ημερομηνία περιέλευσης της αίτησης σε αυτήν και όλων των απαιτούµενων δικαιολογητικών, για τη διαπίστωση της ύπαρξης των νόµιµων προϋποθέσεων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Ωστόσο, σε περίπτωση που εντός πενήντα (50) ηµερών από την ηµεροµηνία περιέλευσης της αίτησης έγκρισης ίδρυσης ή λειτουργίας σε αυτήν και όλων των απαιτούµενων δικαιολογητικών, δε χορηγηθεί στον ενδιαφερόµενο η σχετική έγκριση, η επιχείρηση λειτουργεί δυνάµει σιωπηρής έγκρισης, µετά την παρέλευση του ως άνω χρονικού διαστήµατος, υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης όλων των νόµιµων προϋποθέσεων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – Ο∆ΗΓΙΕΣ

Ελλείψει αντιγράφου πιστοποιητικού μη κήρυξης σε πτώχευση, απαιτείται η προσκόμιση ενός ισοδύναμου εγγράφου που έχει εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι οι απαιτήσεις ικανοποιούνται. Αν η χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν χορηγεί τέτοιο έγγραφο τούτο είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση, ή για τα κράτη όπου δεν υφίσταται η ένορκη δήλωση, με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ενόρκου δηλώσεως ή της επισήμου δηλώσεως. Τα έγγραφα τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν είναι δυνατόν να υποβληθούν μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία εκδόσεώς τους.

Παράβολα

Χρηµατικό παράβολο ύψους δεκαπέντε (15) ευρώ (κατάθεση σε δηµόσιο ταµείο µέχρι να συµπεριληφθεί στο e-paravolo).

Δικαιολογητικά

 1. Τεχνική μελέτη της κτιριακής συγκρότησης της υπό ίδρυσης μονάδας.
 2. Χρηματικό παράβολο του δημοσίου
 3. Άδεια άσκησης του κτηνιατρικού επαγγέλματος από το ΓΕΩΤΕE του επιστημονικού υπεύθυνου κτηνιάτρου.
 4. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 του επιστημονικού υπεύθυνου κτηνιάτρου ότι απασχολείται στη συγκεκριμένη κτηνιατρική κλινική.
 5. Τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:100, με κάτοψη των εγκαταστάσεων και του οικοπέδου.
 6. Περιγραφική έκθεση του εξοπλισμού της εγκατάστασης.
 7. Ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει απαραιτήτως πέντε αριθμημένα βιβλία για θεώρηση, ως εξής:
  1. Βιβλίο επιθεωρήσεων
  2. Βιβλίο απολυμάνσεων (βιβλίο πραγματοποιούμενων απολυμάνσεων)
  3. Βιβλίο εμβολιασμών (βιβλίο διενεργούμενων προληπτικών εμβολιασμών)
  4. Βιβλίο μεταδοτικών νοσημάτων (βιβλίο καταχώρησης μεταδοτικών νοσημάτων)
  5. Βιβλίο εισερχόμενων – νοσηλευόμενων ζώων

Όταν η κτηνιατρική κλινική ιδρύεται ως νομικό πρόσωπο, υποβάλλονται επιπλέον τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Καταστατικό της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού, με τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσής τους ή πιστοποιητικά καταχώρισης στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.
 2. Πιστοποιητικό Εταιρικών Μεταβολών που εκδίδεται για τις ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ από το Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και για τις ΑΕ από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία.
 3. Πιστοποιητικό μη κήρυξης του νομικού προσώπου σε πτώχευση από το αρμόδιο Πρωτοδικείο. (Το ανωτέρω πιστοποιητικό αναζητάται αυτεπάγγελτα σε περίπτωση που εκδίδεται από ημεδαπές αρχές)
 4. Νομιμοποιητικά έγγραφα προς υποβολή της αναγγελίας για λογαριασμό του νομικού προσώπου.

Νομοθεσία

Ν.604/77 (ΦΕΚ 163 Α΄),

Π.Δ. 463/78 (ΦΕΚ 96 Α΄),

Ν.4442/16 (ΦΕΚ 230 Α΄),

Ν.4711/20 (ΦΕΚ 145 Α΄),

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΑΑΤ µε αριθµ. πρωτ 2058/282852/9-10-2020 (Α∆Α: Ω02Υ4653ΠΓ-3ΘΑ).

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής ΠΕ


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Πλάτωνος 67, Μέσα Κατσαμπάς

Για περισσότερες πληροφορίες

Κοκολάκη Ειρήνη,

Τηλ. : 2810331620

e-mail: d.ktin.kaf@crete.gov.gr