Μέτρο 4 - Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και για γεωργικά προϊόντα

Το Μέτρο 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα Μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος 2014-2020, αφού καλύπτει ένα πολύ μεγάλο φάσμα ιδιωτικών επενδύσεων στον πρωτογενή και αγροδιατροφικό τομέα, στην κατασκευή βασικών δημόσιων υποδομών όπως εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, οδικό δασικό δίκτυο, καθώς και στην υλοποίηση μη παραγωγικών επενδύσεων σε υποδομές που συνδέονται με την επίτευξη γεωργο-περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων.

Στo πλαίσιο του Μέτρου 4 προβλέπονται τα ακόλουθα υπομέτρα και δράσεις:

Υπομέτρο 4.1 - Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις (Σχέδια Βελτίωσης)

Δράση 4.1.1 - Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης

Δράση 4.1.2 - Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος

Δράση 4.1.3 - Yλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος

Δράση 4.1.4 - Υλοποίηση επενδύσεων για την ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης μέσω Χρηματοδοτικών Εργαλείων (ΧΕ)

Υπομέτρο 4.2 - Επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία γεωργικών προϊόντων

4.2.1 - Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος I, γεωργικό προϊόν

4.2.2 - Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήματος I, μη γεωργικό προϊόν

4.2.4 - Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος I (γεωργικό προϊόν) μέσω Χρηματοδοτικών Εργαλείων (ΧΕ)

Υπομέτρο 4.3 - Επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας

Δράση 4.3.3. - Δασική οδοποιία (Ιδιωτικές επενδύσεις)

Υπομέτρο 4.4 - Μη παραγωγικές επενδύσεις που συνδέονται με την επίτευξη γεωργο-περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων

Δράση 4.4.1 - Προστασία της γεωργοτροφικής δραστηριότητας από την Αρκούδα

Δράση 4.4.3 - Διατήρηση και κατασκευή αναβαθμίδων


Αριθμός αιτήματος: 431
Τελευταία ενημέρωση: 06-07-2022

Νομοθεσία

http://agrotikianaptixi.gr/el/content/metro-4-ependyseis-se-georgikes-ekmetalleyseis-kai-gia-georgika-proionta

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε.


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Κτίριο: Κεντρικό κτίριο   Δ/νση: Πλατεία Ελευθερίας 1

Για περισσότερες πληροφορίες