Οργανώσεις Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ)

Οργανώσεις Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.) ορίζονται όλες οι οργανώσεις παραγωγών (Ο.Π) αναγνωρισμένες βάσει του άρθρου 152, ενώσεις οργανώσεων παραγωγών (Ε.Ο.Π.) αναγνωρισμένες βάσει του άρθρου 156 ή διεπαγγελματικές οργανώσεις (Δ.Ο.) αναγνωρισμένες βάσει του άρθρου 157 του Καν. 2 (ΕΕ) 1308/2013 που υποβάλλουν πρόγραμμα εργασίας σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις έγκρισης της παρούσας και της υπ΄ αριθ. 397/18235/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 601).


Αριθμός αιτήματος: 432
Τελευταία ενημέρωση: 18-06-2024

Οδηγίες - παρατηρήσεις

Αρμόδια Αρχή στην παρούσα απόφαση είναι η Δ/νση Αξιοποίησης κα Τεχνολογίας Τροφίμων της Γενικής Δ/νσης Τροφίμων του ΥΠΑΑΤ και οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνονται στο link του Υπουργείου.

Προϋποθέσεις

Οι υποβολές των σχετικών αιτήσεων γίνονται μέσα από ειδικές πλατφόρμες και όχι στην υπηρεσία μας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται σε εξειδικευμένους γεωργικούς συμβούλους (μελετητές).

Νομοθεσία

http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/crop-production/elialadi/1774-nomothesia-elia-ladi

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Πλαστήρα 100

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνστε στα αρμόδια στελέχη της Υπηρεσίας:

κο Σκανδαλάκη Αντώνιο, τηλ. 2813 407938, e-mail askandalakis@crete.gov.gr και

κα Φραγκούλη Ελένη, τηλ. 2813 407937, e-mail efragouli@crete.gov.gr

ή στο τηλεφωνικό κέντρο της Υπηρεσίας, τηλ. 2813 407955, e-mail daa-her@crete.gov.gr