Έγκριση εισόδου - εξόδου οχημάτων σε επαρχιακή οδό:

Δικαιολογητικά

1. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας (με το πιστοπ. μεταγραφής από το υποθηκοφυλακείο) που να αποδεικνύει τη νόμιμη κυριότητα του γηπέδου στο οποίο πρόκειται να ιδρυθεί η κατοικία ή εγκατάσταση κατηγορίας Β.

2. Μισθωτήριο συμβόλαιο ακινήτου (σε περίπτωση εκμίσθωσης της ιδιοκτησίας, θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.).

3. Τοπογραφικό Διάγραμμα-Οριζοντιογραφία (εις 4πλουν), σε κλίμακα 1:200 ή 1:500, όπου θα αποτυπώνονται τα εξής:

I. Το οικόπεδο της εγκατάστασης (με συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ ‘87) με τα υπάρχοντα κτίσματα (με τις διαστάσεις τους) και τα υπό ανέγερση κτίσματα της εγκατάστασης στο συγκεκριμένο οικόπεδο (με τις διαστάσεις τους). Να αναγράφεται το είδος της προς εκμετάλλευση επιχείρησης ή κτισμάτων.

II. Τα όρια του ασφαλτικού οδοστρώματος με τις υπάρχουσες λωρίδες κυκλοφορίας και οριογραμμές και του ερείσματος της οδού με τα πλάτη και τα υψόμετρά τους σε χαρακτηριστικά σημεία, τα πρανή και τα υψόμετρά τους, καθώς επίσης και η ζώνη απαλλοτρίωσης. Η αποτύπωση του δρόμου θα εκτείνεται σε απόσταση μεγαλύτερη από τα 70μ. πριν τη θέση εισόδου-εξόδου οχημάτων στο οικόπεδο (για τον έλεγχο ορατότητας) και 50μ. μετά τη θέση εισόδου-εξόδου (για τον έλεγχο απόστασης από συμβάλλουσα οδό).

III. Απεικόνιση των πλησιέστερων κόμβων, συμβολών ή διασταυρώσεων επί της επαρχ. οδού, για 50μ. εκατέρωθεν της εισόδου-εξόδου οχημάτων (για τον έλεγχο απόστασης από συμβάλλουσα οδό).

IV. Η οικοδομική γραμμή.

V. Τα υπάρχοντα τεχνικά της οδού με την αποτύπωση των φυσικών αποδεκτών ομβρίων υδάτων.

VI. Το υπάρχον δίκτυο οδών με τα πλάτη τους, το χαρακτηρισμό (ιδιωτικές-δημοτικές-επαρχιακές) και το είδος του οδοστρώματός τους.

VII. Η υφιστάμενη οριζόντια και κάθετη σήμανση και ο ηλεκτροφωτισμός της οδού.

VIII. Η απαιτούμενη κάθετη κυκλοφοριακή σήμανση της σύνδεσης, με τις εξής πινακίδες:

· 1 Ρ2STOP»), στην θέση εξόδου οχημάτων.

· 2 Ρ27Απαγόρευση Αριστερής Στροφής»), η 1η στη θέση εξόδου και η 2η στο αντίθετο ρεύμα, 30 μ. πριν από τη θέση εισόδου-εξόδου.

* Για τις ανωτέρω πινακίδες επισημαίνεται ότι: α) το μέγεθός τους (μεσαίου τύπου ή μεγάλο) και β) η απόσταση (30 μ.) από τη θέση εισόδου-εξόδου είναι ενδεικτική. Κάθε περίπτωση θα εξετάζεται χωριστά, λαμβάνοντας υπόψη τον κυκλοφοριακό φόρτο και τη μέση ταχύτητα κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο τμήμα της επαρχιακής οδού.

IX. Οι προτεινόμενες σχάρες και φρεάτια απορροής όμβριων με την όδευσή τους στο πλησιέστερο τεχνικό ή εντός του οικοπέδου (όπου απαιτείται).

X. Ο αναλυτικός υπολογισμός του εμβαδού της έκτασης του Δημοσίου που χρησιμοποιείται για την είσοδο – έξοδο (όπου απαιτείται κατά την κρίση της υπηρεσίας)

Επίσης, στο Τοπογραφικό Διάγραμμα πρέπει να εμπεριέχεται η δήλωση μηχανικού του Ν.651/77, η δήλωση του ιδιοκτήτη (υπογεγραμμένη), απόσπασμα Κτημ/κου Δ/τος, καθώς και απόσπασμα χάρτη Γ.Υ.Σ. (κλ. 1:5.000).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το σχέδιο θα υποβάλλεται και σε ψηφιακή μορφή (σε μορφή «.dwg» ή «.dxf»), για το αρχείο της Υπηρεσίας μας.

4. Τεχνική έκθεση Μηχανικού σχετικά με το είδος της εγκατάστασης, τον κυκλοφοριακό φόρτο, την ύπαρξη ορατότητας (70 μ.) στο ύψος του οφθαλμού του οδηγού (1,06 μ.) και την απόσταση από συμβάλλουσα οδό.

5. Μελέτη απορροής όμβριων υδάτων της ιδιοκτησίας στο πλησιέστερο τεχνικό ή εντός του οικοπέδου (όπου απαιτείται). Κατά περίπτωση μπορεί να γίνει αναφορά του τρόπου απορροής ομβρίων στην τεχνική έκθεση.

6. Βεβαίωση ορίου απαλλοτρίωσης ή Βεβαίωση ορίου οδού (πρόσφατη).

7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του ιδιοκτήτη, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνει:

α) ότι θα κατασκευάσει την είσοδο-έξοδο με δικές του δαπάνες, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη.

β) ότι σε περίπτωση διαπλάτυνσης, βελτίωσης, αλλαγής χάραξης της οδού ή κατασκευής παράπλευρης οδού θα προσαρμόσει την είσοδο-έξοδο οχημάτων στη νέα κατάσταση, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, με δικές του δαπάνες και χωρίς καμία απαίτηση ή αποζημίωση από την Υπηρεσία μας.

8. Εδαφοτεχνική & Περιβαλλοντική Μελέτη (όπου απαιτείται).


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Μάρκου Μουσούρου 15

Για περισσότερες πληροφορίες