Προσωρινη ακινητοποίηση Μηχανήματος Έργου

Αριθμός αιτήματος: 449
Τελευταία ενημέρωση: 18-07-2024

Προϋποθέσεις

· Προϋπόθεση για την Ακινητοποίηση του ΜΕ είναι να έχουν εξοφληθεί τα τέλη χρήσης του τρέχοντος έτους και τυχόν οφειλές παλαιότερων ετών.

· Αιτήσεις ή ΥΔ που δεν καταθέτονται αυτοπροσώπως από τον υπογράφοντα πρέπει να είναι θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής .

· Τα απλά φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων να είναι επικυρωμένα από δικηγόρο για την ακρίβεια του φωτοαντιγράφου, (σε εφαρμογή της παρ.β. του άρθρου 1 του Ν.4250/14 περί επικύρωση ιδιωτικών εγγράφων).

· Μετά την άπρακτη παρέλευση -2- μηνών από την πρωτοκόλληση της αίτησής σας στην Υπηρεσία μας, η μη προσκόμιση κάποιου από τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά συνιστά λόγο θέσης του φακέλου στο αρχείο και μη ικανοποίηση του αιτήματός σας. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να επανέλθετε με νέα αίτηση υποβάλλοντας εκ νέου όλα τα δικαιολογητικά.

Δικαιολογητικά

1) Άδεια Κυκλοφορίας (ή Βεβαίωση δήλωσης Απώλειας αυτής από την Αστυνομία).

2) Δύο Μεταλλικές Πιν/δες (ή Βεβαίωση δήλωσης Απώλειας αυτών από την Αστυνομία).

3) Φωτ/πία Ταυτότητας ( για φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την αίτηση)

4) Καταστατικό Σύστασης ή ΦΕΚ (για εταιρία και νομιμότητα εκπροσώπησης από τον υπογράφοντα)

5) Εξόφληση Tέλους Xρήσης τρέχοντος έτους και τυχόν οφειλόμενων ΤΧ παλαιότερων ετών η οποία αποδεικνύεται με ένα από τα ακόλουθα:

α) Με διπλότυπο είσπραξης Τύπου – Α της ΔΟΥ

β) Με απόδειξη πληρωμής (πχ τραπέζης) και την αντίστοιχη Ταυτότητα Οφειλής (ειδοποίηση) της ΔΟΥ

γ) Με Βεβαίωση της ΔΟΥ ότι τα υπόψη ΤΧ είναι βεβαιωμένα και εξοφλημένα για τα συγκεκριμένα έτη, η οποία θα

συνοδεύεται με την εκτύπωση του συστήματος TAXIS.

* Σε περίπτωση μη βεβαιωμένων ΤΧ, η εξόφληση θα γίνεται με σημείωμα καταβολής που χορηγείται από την Υπηρεσία μας.

**6)Για ακινητοποίηση του ΜΕ λόγω προσωρινής εξαγωγής αυτού, θα πρέπει να έχει προηγηθεί η χορήγηση από την Υπηρεσία μας Βεβαίωσης Προσωρινής Εξαγωγής. Στην περίπτωση αυτή παραλείπονται τα παραπάνω 1) 2) 3) 4) & 5) αναφερόμενα και υποβάλλεται με την αίτηση ακινητοποίησης:

είτε ΥΔ του κατόχου ότι το ΜΕ εξήχθη στην ............ (χώρα) στις .......... (ημ/νία εξαγωγής). Η ΥΔ γίνεται δεκτή αν υποβληθεί στην Υπηρεσία εντός εξαμήνου από την χορηγηθείσα Βεβαίωση Εξαγωγής.

είτε Αποδεικτικό εξαγωγής του ΜΕ στο όνομα εκείνου στον οποίο χορηγήθηκε η Βεβαίωση Εξαγωγής (πχ διασάφηση ή βεβαίωση τελωνείου ή CMR με τα στοιχεία του ΜΕ )

Νομοθεσία

ΚΥΑ οικ.21867/16 (ΦΕΚ 3276/Β/12-10-16)

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Μάρκου Μουσούρου 15

Για περισσότερες πληροφορίες