Αλλαγή Επωνυμίας Άδειας Κυκλοφορίας του Μηχανήματος Έργου

Αριθμός αιτήματος: 450
Τελευταία ενημέρωση: 02-08-2022

Προϋποθέσεις

Προϋπόθεση για την αλλαγή επωνυμίας είναι να έχουν εξοφληθεί τα τέλη χρήσης όλων των προηγούμενων ετών καθώς και

του τρέχοντος έτους αν έχουν βεβαιωθεί

Δικαιολογητικά

Παλιά Άδεια Κυκλοφορίας (ή Βεβαίωση δήλωσης Απώλειας αυτής από την Αστυνομία).

2. Φωτοτυπία Ταυτότητος αιτούντος (ή νομίμου εκπροσώπου σε περίπτωση εταιρίας)

3. ΦΕΚ (ΕΠΕ - ΑΕ) ή Καταστατικό (για ΟΕ, ΕΕ κλπ) ή Βεβαίωση Μεταβολής Γ.Ε.ΜΗ. ή οποιοδήποτε

επίσημο έγγραφο το οποίο αποδεικνύει την αλλαγή που έχει συντελεστεί στην επωνυμία.

4. Αποδεικτικά ότι η νέα επιχείρηση συνεχίζει τη λειτουργία της παλιάς χωρίς διακοπή ( πχ. Βεβαίωση

Μεταβολής Γ.Ε.ΜΗ. από το Εμπορικό Επιμελητήριο συνοδευόμενη από το φωτ/φο της Προσωποποιημένης πληροφόρησης (internet) ή Βεβαίωση από την ΔΟΥ).


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Μάρκου Μουσούρου 15

Για περισσότερες πληροφορίες