Επανακυκλοφορία Μηχανήματος έργων (ΜΕ, ΙΧ)

Αριθμός αιτήματος: 459
Τελευταία ενημέρωση: 02-08-2022

Προϋποθέσεις

· Προϋπόθεση για την Επανακυκλοφορία του ΜΕ είναι να είναι σε ισχύ η Έγκριση Τύπου.

· Αιτήσεις ή ΥΔ που δεν καταθέτονται αυτοπροσώπως από τον υπογράφοντα πρέπει να είναι θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής .

· Τα απλά φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων να είναι επικυρωμένα από δικηγόρο για την ακρίβεια του φωτοαντιγράφου, (σε εφαρμογή της παρ.β. του άρθρου 1 του Ν.4250/14 περί επικύρωση ιδιωτικών εγγράφων).

· Μετά την άπρακτη παρέλευση -2- μηνών από την πρωτοκόλληση της αίτησής σας στην Υπηρεσία μας, η μη προσκόμιση κάποιου από τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά συνιστά λόγο θέσης του φακέλου στο αρχείο και μη ικανοποίηση του αιτήματός σας. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να επανέλθετε με νέα αίτηση υποβάλλοντας εκ νέου όλα τα δικαιολογητικά.

Δικαιολογητικά

1) Απόφαση ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ή Βεβαίωση καταλληλότητας (σε ισχύ)

2) Φωτ/πία Ταυτότητας ( για φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την αίτηση)

3) Καταστατικό Σύστασης ή ΦΕΚ (για εταιρία και νομιμότητα εκπροσώπησης από τον υπογράφοντα)

4) Αποτύπωμα χαραγμένου Αριθμού Πλαισίου (στάμπο ή φωτογραφία)

5) Αυτοψία Υπαλλήλου Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Χανίων

6) Διπλότυπο Πληρωμής του Τέλους Χρήσης τρέχοντος έτους στη ΔΟΥ (το σημείωμα καταβολής του Τέλους χορηγείται από την Υπηρεσία μετά τον έλεγχο του φακέλου) (εξαιρούνται ερπυστριοφόρα, οδοστρωτήρες, περονοφόρα)

7) Πιστοποιητικό Καταλληλότητας Ανυψωτικού ΜΕ από διαπιστευμένο φορέα, σε εφαρμογή της ΚΥΑ οικ.15085/593 ΦΕΚ 1186/Β/2003 (αφορά τα ακόλουθα ΜΕ: περονοφόρα, εξέδρες εργασίας, αντλίες σκυροδέματος, αναβατόρια, καλαθοφόρα, γερανοί, γερανοί-εκσκαφείς, γερανογέφυρες)

8) Έγκριση Τύπου Οχήματος Ειδικής Χρήσης-Ειδικού Σκοπού εκδίδεται από την Δ/νση Τεχνολογίας Οχημάτων τηλ.2106508452-592-628 σε εφαρμογή της ΥΑ οικ.3763/111/27-05-15 ΦΕΚ 1163/Β/18-06-15 και αφορά ΜΕ συναρμολογημένα επί πλαισίου φορτηγού όπως όχημα: γερανός, αντλία σκυροδέματος, αποφρακτικό, καδοπλυντήριο, πυροσβεστικό, καλαθοφόρο, αναβατόριο, κλπ (βλπ Εγκύκλιος οικ.55898/2162/21-09-15 της ΔΤΟ του Υπ. Οικ/μίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού)

Νομοθεσία

ΚΥΑ οικ.21867/16 (ΦΕΚ 3276/Β/12-10-16)

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Μάρκου Μουσούρου 15

Για περισσότερες πληροφορίες