Αίτηση Χορήγησης Άδειας Χρήσης Μη Βιολογικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού

Προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τη διαδικασία και απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση Άδειας Χρήσης Μη Βιολογικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού δείτε "Αναλυτική Περιγραφή".

Το αίτημα μπορεί να κατατεθεί ηλεκτρονικά πατώντας: ΕΔΩ

Χρόνος διεκπεραίωσης: Δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την κατάθεση της σχετικής αίτησης στην Υπηρεσία.

Αριθμός αιτήματος: 462
Τελευταία ενημέρωση: 04-03-2024

Οδηγίες - παρατηρήσεις

ΒΗΜΑ 1ο: Κατεβάστε και συμπληρώστε το σχετικό έντυπο της Αίτησης.

ΒΗΜΑ 2ο: Υποβάλετε το αίτημά σας στην αρμόδια Υπηρεσία. Εάν το αίτημα υποβληθεί ηλεκτρονικά δεν απαιτείται υπογραφή του εντύπου της Αίτησης καθώς η ταυτοποίηση γίνεται μέσω Taxisnet.

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, υπεύθυνος επεξεργασίας για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στην αίτησή σας, είναι η Περιφέρεια Κρήτης. Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αφορά αποκλειστικά και μόνο την εκτέλεση των κατά νόμο αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας. Πρόσβαση στα δεδομένα αυτά μπορεί να αποκτήσει κάθε πολίτης υπό τους όρους του άρθρου 5 του Ν.2690/1999 σε συνδυασμό με τον Κανονισμό Πληροφόρησης Πολιτών της Περιφέρειας Κρήτης. Τα δεδομένα αποθηκεύονται για το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο για την επεξεργασία του αιτήματος του πολίτη και στη συνέχεια για σκοπούς αρχειοθέτησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει δικαίωμα (α) πρόσβασης στα δεδομένα που το αφορούν (β) να ζητήσει την διόρθωσή τους, τον περιορισμό της επεξεργασίας τους καθώς και την λήψη αντιγράφων σε κοινώς αναγνώσιμο μορφότυπο (δικαίωμα στην φορητότητα των δεδομένων), σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Κάθε θιγόμενος έχει δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Παράβολα

Δεν απαιτούνται

Δικαιολογητικά

Δεν απαιτούνται

Νομοθεσία

Άρθρο 22, παρ. 2β, του Καν. (ΕΚ) 834/2007

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Πλαστήρα 100

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνστε στο αρμόδιο στέλεχος της Υπηρεσίας:

κα Δρακουλάκη Αντωνία, τηλ. 2813 407942, e-mail tdrakoulaki@crete.gov.gr

ή στο τηλεφωνικό κέντρο της Υπηρεσίας, τηλ. 2813 407955, e-mail daa-her@crete.gov.gr